نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

مهسا‌شاهکرمی (۱ تصویر)

یعنی‌میشودآن‌روزبرسد؟ که‌همه‌احوال‌توراازمن‌بگیرند که‌سراغت‌رافقط‌من‌داشته‌باشم که‌بگویم‌درگیر‌زندگیمان‌است خوب‌است‌خوبیم مشغولِ‌دوست‌داشتن‌همدیگریم.... #مهسا‌شاهکرمی....🍃

یعنی‌میشودآن‌روزبرسد؟ که‌همه‌احوال‌توراازمن‌بگیرند که‌سراغت‌رافقط‌من‌داشته‌باشم که‌بگویم‌درگیر‌زندگیمان‌است خوب‌است‌خوبیم مشغولِ‌دوست‌داشتن‌همدیگریم.... #مهسا‌شاهکرمی....🍃

۲۰ شهریور 1398
3K