نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

مخترع (۲۶ تصویر)

کنترل وسایل برقی با موبایل و تبلت از طریق درگاه wi fi #طراحی_صنعتی #طراحی_محصول #طراحی_گرافیک #طراحی_بسته_بندی #طراحی_لباس #طراحی_جواهرات #طراحی_گیف_انیمیشن #طراحی_دکوراسیون #طراحی_وب #مهندسی_معکوس #پژوهشگر . #محقق . #مدرس . #کارآفرین . #تولیدکننده . #مخترع

کنترل وسایل برقی با موبایل و تبلت از طریق درگاه wi fi #طراحی_صنعتی #طراحی_محصول #طراحی_گرافیک #طراحی_بسته_بندی #طراحی_لباس #طراحی_جواهرات #طراحی_گیف_انیمیشن #طراحی_دکوراسیون #طراحی_وب #مهندسی_معکوس #پژوهشگر . #محقق . #مدرس . #کارآفرین . #تولیدکننده . #مخترع

۱۸ فروردین 1398
151
نمونه#طراحی_بسته_بندی طراحی بسته بندی محصول طراح مهندس محمد میلانی #طراح_صنعتی #طراح_محصول #طراح_گرافیک #طراح_بسته_بندی #طراح_لباس #طراح_جواهرات #طراح_گیف_انیمیشن #طراح_دکوراسیون #طراح_وب #پژوهشگر . #محقق . #مدرس . #کارآفرین . #تولیدکننده . #مخترع

نمونه#طراحی_بسته_بندی طراحی بسته بندی محصول طراح مهندس محمد میلانی #طراح_صنعتی #طراح_محصول #طراح_گرافیک #طراح_بسته_بندی #طراح_لباس #طراح_جواهرات #طراح_گیف_انیمیشن #طراح_دکوراسیون #طراح_وب #پژوهشگر . #محقق . #مدرس . #کارآفرین . #تولیدکننده . #مخترع

۱۵ فروردین 1398
132
نمونه#طراحی_بسته_بندی طراحی بسته بندی محصول طراح مهندس محمد میلانی #طراح_صنعتی #طراح_محصول #طراح_گرافیک #طراح_بسته_بندی #طراح_لباس #طراح_جواهرات #طراح_گیف_انیمیشن #طراح_دکوراسیون #طراح_وب #پژوهشگر . #محقق . #مدرس . #کارآفرین . #تولیدکننده . #مخترع

نمونه#طراحی_بسته_بندی طراحی بسته بندی محصول طراح مهندس محمد میلانی #طراح_صنعتی #طراح_محصول #طراح_گرافیک #طراح_بسته_بندی #طراح_لباس #طراح_جواهرات #طراح_گیف_انیمیشن #طراح_دکوراسیون #طراح_وب #پژوهشگر . #محقق . #مدرس . #کارآفرین . #تولیدکننده . #مخترع

۱۵ فروردین 1398
124
نمونه#طراحی_بسته_بندی طراحی بسته بندی محصول طراح مهندس محمد میلانی #طراح_صنعتی #طراح_محصول #طراح_گرافیک #طراح_بسته_بندی #طراح_لباس #طراح_جواهرات #طراح_گیف_انیمیشن #طراح_دکوراسیون #طراح_وب #پژوهشگر . #محقق . #مدرس . #کارآفرین . #تولیدکننده . #مخترع

نمونه#طراحی_بسته_بندی طراحی بسته بندی محصول طراح مهندس محمد میلانی #طراح_صنعتی #طراح_محصول #طراح_گرافیک #طراح_بسته_بندی #طراح_لباس #طراح_جواهرات #طراح_گیف_انیمیشن #طراح_دکوراسیون #طراح_وب #پژوهشگر . #محقق . #مدرس . #کارآفرین . #تولیدکننده . #مخترع

۱۵ فروردین 1398
123
نمونه#طراحی_بسته_بندی طراحی بسته بندی محصول طراح مهندس محمد میلانی #طراح_صنعتی #طراح_محصول #طراح_گرافیک #طراح_بسته_بندی #طراح_لباس #طراح_جواهرات #طراح_گیف_انیمیشن #طراح_دکوراسیون #طراح_وب #پژوهشگر . #محقق . #مدرس . #کارآفرین . #تولیدکننده . #مخترع

نمونه#طراحی_بسته_بندی طراحی بسته بندی محصول طراح مهندس محمد میلانی #طراح_صنعتی #طراح_محصول #طراح_گرافیک #طراح_بسته_بندی #طراح_لباس #طراح_جواهرات #طراح_گیف_انیمیشن #طراح_دکوراسیون #طراح_وب #پژوهشگر . #محقق . #مدرس . #کارآفرین . #تولیدکننده . #مخترع

۱۵ فروردین 1398
128
نمونه#طراحی_بسته_بندی طراحی بسته بندی محصول طراح مهندس محمد میلانی #طراح_صنعتی #طراح_محصول #طراح_گرافیک #طراح_بسته_بندی #طراح_لباس #طراح_جواهرات #طراح_گیف_انیمیشن #طراح_دکوراسیون #طراح_وب #پژوهشگر . #محقق . #مدرس . #کارآفرین . #تولیدکننده . #مخترع

نمونه#طراحی_بسته_بندی طراحی بسته بندی محصول طراح مهندس محمد میلانی #طراح_صنعتی #طراح_محصول #طراح_گرافیک #طراح_بسته_بندی #طراح_لباس #طراح_جواهرات #طراح_گیف_انیمیشن #طراح_دکوراسیون #طراح_وب #پژوهشگر . #محقق . #مدرس . #کارآفرین . #تولیدکننده . #مخترع

۱۵ فروردین 1398
123
نمونه#طراحی_بسته_بندی طراحی بسته بندی محصول طراح مهندس محمد میلانی #طراح_صنعتی #طراح_محصول #طراح_گرافیک #طراح_بسته_بندی #طراح_لباس #طراح_جواهرات #طراح_گیف_انیمیشن #طراح_دکوراسیون #طراح_وب #پژوهشگر . #محقق . #مدرس . #کارآفرین . #تولیدکننده . #مخترع

نمونه#طراحی_بسته_بندی طراحی بسته بندی محصول طراح مهندس محمد میلانی #طراح_صنعتی #طراح_محصول #طراح_گرافیک #طراح_بسته_بندی #طراح_لباس #طراح_جواهرات #طراح_گیف_انیمیشن #طراح_دکوراسیون #طراح_وب #پژوهشگر . #محقق . #مدرس . #کارآفرین . #تولیدکننده . #مخترع

۱۵ فروردین 1398
115
نمونه#طراحی_بسته_بندی طراحی بسته بندی محصول طراح مهندس محمد میلانی #طراح_صنعتی #طراح_محصول #طراح_گرافیک #طراح_بسته_بندی #طراح_لباس #طراح_جواهرات #طراح_گیف_انیمیشن #طراح_دکوراسیون #طراح_وب #پژوهشگر . #محقق . #مدرس . #کارآفرین . #تولیدکننده . #مخترع

نمونه#طراحی_بسته_بندی طراحی بسته بندی محصول طراح مهندس محمد میلانی #طراح_صنعتی #طراح_محصول #طراح_گرافیک #طراح_بسته_بندی #طراح_لباس #طراح_جواهرات #طراح_گیف_انیمیشن #طراح_دکوراسیون #طراح_وب #پژوهشگر . #محقق . #مدرس . #کارآفرین . #تولیدکننده . #مخترع

۱۵ فروردین 1398
120
نمونه#طراحی_بسته_بندی طراحی بسته بندی محصول طراح مهندس محمد میلانی #طراح_صنعتی #طراح_محصول #طراح_گرافیک #طراح_بسته_بندی #طراح_لباس #طراح_جواهرات #طراح_گیف_انیمیشن #طراح_دکوراسیون #طراح_وب #پژوهشگر . #محقق . #مدرس . #کارآفرین . #تولیدکننده . #مخترع

نمونه#طراحی_بسته_بندی طراحی بسته بندی محصول طراح مهندس محمد میلانی #طراح_صنعتی #طراح_محصول #طراح_گرافیک #طراح_بسته_بندی #طراح_لباس #طراح_جواهرات #طراح_گیف_انیمیشن #طراح_دکوراسیون #طراح_وب #پژوهشگر . #محقق . #مدرس . #کارآفرین . #تولیدکننده . #مخترع

۱۵ فروردین 1398
117
نمونه#طراحی_بسته_بندی طراحی بسته بندی محصول طراح مهندس محمد میلانی #طراح_صنعتی #طراح_محصول #طراح_گرافیک #طراح_بسته_بندی #طراح_لباس #طراح_جواهرات #طراح_گیف_انیمیشن #طراح_دکوراسیون #طراح_وب #پژوهشگر . #محقق . #مدرس . #کارآفرین . #تولیدکننده . #مخترع

نمونه#طراحی_بسته_بندی طراحی بسته بندی محصول طراح مهندس محمد میلانی #طراح_صنعتی #طراح_محصول #طراح_گرافیک #طراح_بسته_بندی #طراح_لباس #طراح_جواهرات #طراح_گیف_انیمیشن #طراح_دکوراسیون #طراح_وب #پژوهشگر . #محقق . #مدرس . #کارآفرین . #تولیدکننده . #مخترع

۱۵ فروردین 1398
119
نمونه#طراحی_بسته_بندی طراحی بسته بندی محصول طراح مهندس محمد میلانی #طراح_صنعتی #طراح_محصول #طراح_گرافیک #طراح_بسته_بندی #طراح_لباس #طراح_جواهرات #طراح_گیف_انیمیشن #طراح_دکوراسیون #طراح_وب #پژوهشگر . #محقق . #مدرس . #کارآفرین . #تولیدکننده . #مخترع

نمونه#طراحی_بسته_بندی طراحی بسته بندی محصول طراح مهندس محمد میلانی #طراح_صنعتی #طراح_محصول #طراح_گرافیک #طراح_بسته_بندی #طراح_لباس #طراح_جواهرات #طراح_گیف_انیمیشن #طراح_دکوراسیون #طراح_وب #پژوهشگر . #محقق . #مدرس . #کارآفرین . #تولیدکننده . #مخترع

۱۵ فروردین 1398
117
نمونه#طراحی_بسته_بندی طراحی بسته بندی محصول طراح مهندس محمد میلانی #طراح_صنعتی #طراح_محصول #طراح_گرافیک #طراح_بسته_بندی #طراح_لباس #طراح_جواهرات #طراح_گیف_انیمیشن #طراح_دکوراسیون #طراح_وب #پژوهشگر . #محقق . #مدرس . #کارآفرین . #تولیدکننده . #مخترع

نمونه#طراحی_بسته_بندی طراحی بسته بندی محصول طراح مهندس محمد میلانی #طراح_صنعتی #طراح_محصول #طراح_گرافیک #طراح_بسته_بندی #طراح_لباس #طراح_جواهرات #طراح_گیف_انیمیشن #طراح_دکوراسیون #طراح_وب #پژوهشگر . #محقق . #مدرس . #کارآفرین . #تولیدکننده . #مخترع

۱۵ فروردین 1398
115
نمونه#طراحی_بسته_بندی طراحی بسته بندی محصول طراح مهندس محمد میلانی #طراح_صنعتی #طراح_محصول #طراح_گرافیک #طراح_بسته_بندی #طراح_لباس #طراح_جواهرات #طراح_گیف_انیمیشن #طراح_دکوراسیون #طراح_وب #پژوهشگر . #محقق . #مدرس . #کارآفرین . #تولیدکننده . #مخترع

نمونه#طراحی_بسته_بندی طراحی بسته بندی محصول طراح مهندس محمد میلانی #طراح_صنعتی #طراح_محصول #طراح_گرافیک #طراح_بسته_بندی #طراح_لباس #طراح_جواهرات #طراح_گیف_انیمیشن #طراح_دکوراسیون #طراح_وب #پژوهشگر . #محقق . #مدرس . #کارآفرین . #تولیدکننده . #مخترع

۱۵ فروردین 1398
117
#دکتر مریم اسلامی #برترین #مخترع جهان.... #دختران_انقلاب

#دکتر مریم اسلامی #برترین #مخترع جهان.... #دختران_انقلاب

۱۶ دی 1397
192
🔷 #ایران سرزمین #نخبگان یا #پخمگان؟! کدام را بیشتر میشناسید؟ نخبگان کشور را یا پخمگان را؟ افراد را از فالوینگ هایشان بشناسید #سلبریتی #مخترع #نابغه #تیزهوش #خلاقیت #هنر #بازیگر #رقاص #شاخ_مجازی #شاخ #هرزه #احمق #پخمه ...

🔷 #ایران سرزمین #نخبگان یا #پخمگان؟! کدام را بیشتر میشناسید؟ نخبگان کشور را یا پخمگان را؟ افراد را از فالوینگ هایشان بشناسید #سلبریتی #مخترع #نابغه #تیزهوش #خلاقیت #هنر #بازیگر #رقاص #شاخ_مجازی #شاخ #هرزه #احمق #پخمه #همدان #جوان #مصطفی_شاملویی #اینستاگرام #ماهواره #منوتو #بازیگران #تلویزیون #رسانه #جنگ_رسانه

۲ مرداد 1397
366
🔶 #نابغه هایی که نباید بشناسیم شون، چون #جنگ_نرم است👆 ما فقط باید #زن ها و #مرد های ایرونی اونور آب رو بشناسیم!! و به خورد ما بدهند که هر کس توی #ایران هست، #پیشرفت ...

🔶 #نابغه هایی که نباید بشناسیم شون، چون #جنگ_نرم است👆 ما فقط باید #زن ها و #مرد های ایرونی اونور آب رو بشناسیم!! و به خورد ما بدهند که هر کس توی #ایران هست، #پیشرفت نمیکنه و همه #بدبخت و #فلاکت زده و #عقب_افتاده هستن!! نه #موفق و #پیشرفته و ...

۱ مرداد 1397
369
#مخترع صندلی الکتریکی یک دندانپزشک بود.. #دانستنی

#مخترع صندلی الکتریکی یک دندانپزشک بود.. #دانستنی

۵ آذر 1396
38
جیمز نایسمیت معلم ورزش کانادایی آمریکایی که در سال 1891 برای اولین بار#ایده بازی#بسکتبال را داد...و#مخترع این بازیست... #دانستنی

جیمز نایسمیت معلم ورزش کانادایی آمریکایی که در سال 1891 برای اولین بار#ایده بازی#بسکتبال را داد...و#مخترع این بازیست... #دانستنی

۲ آذر 1396
68
نیکلاس اپر#مخترع کنسروپس از انقلاب فرانسه دولت اعلام کرد به ایده ای که موجب رسیدن سالم#غذا شود جایزه می دهد که باعث#اختراع#کنسرو شد !

نیکلاس اپر#مخترع کنسروپس از انقلاب فرانسه دولت اعلام کرد به ایده ای که موجب رسیدن سالم#غذا شود جایزه می دهد که باعث#اختراع#کنسرو شد !

۲ شهریور 1396
49