نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

قواعد (۲ تصویر)

#قواعد دیکته انگلیسی /**/ 1- کلماتی که به y ختم میشوند. الف. اگر قبل از y یکی از حروف صدادار a-e-i-o-u باشد ، در هنگام اضافه کردن پسوندهای s یا ed ، y تغییر نمیکند. ...

#قواعد دیکته انگلیسی /**/ 1- کلماتی که به y ختم میشوند. الف. اگر قبل از y یکی از حروف صدادار a-e-i-o-u باشد ، در هنگام اضافه کردن پسوندهای s یا ed ، y تغییر نمیکند. Boy…………..boys Play…………..played ب. اگر قبل از y حرف بی صدا باشد، در هنگام اضاافه کردن ...

۲۱ بهمن 1396
30K
#قواعد دیکته انگلیسی /**/ 1- کلماتی که به y ختم میشوند. الف. اگر قبل از y یکی از حروف صدادار a-e-i-o-u باشد ، در هنگام اضافه کردن پسوندهای s یا ed ، y تغییر نمیکند. ...

#قواعد دیکته انگلیسی /**/ 1- کلماتی که به y ختم میشوند. الف. اگر قبل از y یکی از حروف صدادار a-e-i-o-u باشد ، در هنگام اضافه کردن پسوندهای s یا ed ، y تغییر نمیکند. Boy…………..boys Play…………..played ب. اگر قبل از y حرف بی صدا باشد، در هنگام اضاافه کردن ...

۲۱ بهمن 1396
29K