نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

جین_آستن (۳ تصویر)

جـای شکـرش بـاقی‌ست... هنـوز چیـزی بـرای آرزوکـردن دارم... اگـر همه چیـز مطـابق خـواسته‌هـایـم بود... حتما افسـرده‌تـر می‌شـدم... حـالا می‌فهمـم کهـ چقـدر می‌تـوان آرزو داشت و بـا امیـد رسیـدن بهـ آن‌ها، از زنـدگی لـذت بـرد... 🌻🌿 ...

جـای شکـرش بـاقی‌ست... هنـوز چیـزی بـرای آرزوکـردن دارم... اگـر همه چیـز مطـابق خـواسته‌هـایـم بود... حتما افسـرده‌تـر می‌شـدم... حـالا می‌فهمـم کهـ چقـدر می‌تـوان آرزو داشت و بـا امیـد رسیـدن بهـ آن‌ها، از زنـدگی لـذت بـرد... 🌻🌿 | #جین_آستن پ.ن:پـآییـزِ و بـوے نـآرنگیشـ...🍁🍂🍊

۱۸ آبان 1398
1K
تعداد آدمهایی که من واقعا دوستشان دارم زیاد نیست تعداد کسانی که نظر خوبی دربارشان دارم از آن هم کمتر است

تعداد آدمهایی که من واقعا دوستشان دارم زیاد نیست تعداد کسانی که نظر خوبی دربارشان دارم از آن هم کمتر است " من هرچه بیشتر دنیا را میشناسم از آن ناراضی تر میشوم " هرروز که میگذرد بیشتر معتقد میشوم که آدم ها " شخصیت ناپایداری دارند " نمیشود روی ...

۱۱ مهر 1398
1K
قســمت هر مردی نمیشـه کـه با زنی ازدواج کـنه که به بهتریـن شـکل عاشقشـه. . #جین_آستن

قســمت هر مردی نمیشـه کـه با زنی ازدواج کـنه که به بهتریـن شـکل عاشقشـه. . #جین_آستن

۱۵ اردیبهشت 1395
35