نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

تصیح (۲ تصویر)

چثیره الیش والیاریت والیمته #وقلیل أنته تعال اشبیک مو ملیت روحی #تصیح وبسکته شلون تروح وانته الروح حیلی ویاک #شو خذته یلماجیت لاحنیت لا منک #فرح شفته شنهو الصار صرنه أثگال والغالی #برخص بعته ادری ...

چثیره الیش والیاریت والیمته #وقلیل أنته تعال اشبیک مو ملیت روحی #تصیح وبسکته شلون تروح وانته الروح حیلی ویاک #شو خذته یلماجیت لاحنیت لا منک #فرح شفته شنهو الصار صرنه أثگال والغالی #برخص بعته ادری الگیت عشره وبیت حب #ابغیری بدلته حلفت تصون ابد متخون حلمک #لیش ضیعته بعد لتعود ...

۵ آذر 1398
1K
چثیره الیش والیاریت والیمته #وقلیل أنته تعال اشبیک مو ملیت روحی #تصیح وبسکته شلون تروح وانته الروح حیلی ویاک #شو خذته یلماجیت لاحنیت لا منک #فرح شفته شنهو الصار صرنه أثگال والغالی #برخص بعته ادری ...

چثیره الیش والیاریت والیمته #وقلیل أنته تعال اشبیک مو ملیت روحی #تصیح وبسکته شلون تروح وانته الروح حیلی ویاک #شو خذته یلماجیت لاحنیت لا منک #فرح شفته شنهو الصار صرنه أثگال والغالی #برخص بعته ادری الگیت عشره وبیت حب #ابغیری بدلته حلفت تصون ابد متخون حلمک #لیش ضیعته بعد لتعود ...

۲۵ شهریور 1398
598