نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

اسـتاد (۲ تصویر)

#سیره_شھید ســال دوم یک #اسـتاد داشــتیم گیرداده بود همه باید #کراوات بزنند سرامتحان،

#سیره_شھید ســال دوم یک #اسـتاد داشــتیم گیرداده بود همه باید #کراوات بزنند سرامتحان،"چـمران" کراوات نزد، استاد دونـمره ازش کم کرد شد هــجده #بالا‌تـرین نمـره...

۱۴ شهریور 1397
75
◀ #فرهـنگ و #شخـیصت داشـتن بـه لبـاس فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ رد نـیست ... ! ++ #فـرهـنگ غلط و اشـتباهی بیـن افـراد #جـامـعه جـا افـتاده است که هـر کـسی با لـباس #مـارک-دار ...

◀ #فرهـنگ و #شخـیصت داشـتن بـه لبـاس فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ رد نـیست ... ! ++ #فـرهـنگ غلط و اشـتباهی بیـن افـراد #جـامـعه جـا افـتاده است که هـر کـسی با لـباس #مـارک-دار و #مـدل-دار روز و جـامـعه بـچرخه بـا #شـخیـصت-تــر و #بـــا-فـرهـنگ-تـــره ++ فرهـنگ غـلط بین #مسـئولین ...

۲۷ فروردین 1397
304