AliMOHAMMAD YAGOOBI

aliMOHAMMADyagOObi

ازحذف کردن آدما
از زندگیتون نترسید..
هیچ اتفاق خاصی نمیفته...
زندگی قانون لیاقتهاست.....

از:حکیمی پرسیدندچراازکسی که اذیتت می کند انتقام نمی گیری؟ باخنده جواب داد:آیاحکیمانه است سگی راکه گازت گرفته راگازبگیری میان پروازتاپرتاب تفاوت اززمین تاآسمان است. پزوازکه کنی،آنجامیرسی که خودت می خواهی. پرتابت که کنند،آنجامی روی که ...

از:حکیمی پرسیدندچراازکسی که اذیتت می کند انتقام نمی گیری؟ باخنده جواب داد:آیاحکیمانه است سگی راکه گازت گرفته راگازبگیری میان پروازتاپرتاب تفاوت اززمین تاآسمان است. پزوازکه کنی،آنجامیرسی که خودت می خواهی. پرتابت که کنند،آنجامی روی که آنان می خواهند. پس پروازرابیاموز....!!! پرنده ای که پروازبلدنیست، به قفس میگوید.....تقدیر

۵ روز پیش
5K
روزگاربه من آموخت که چیزی رابدست نخواهم آوردچیزدیگری راازدست بدهم. گاهی برای بدست آوردن بایدبهای گزافی بپردازیم. هیچگاه نمی شودهمه چیزراباهم داشت. دنیا معامله گرسرسختی است تانگیردنمی دهد، گاهی باید گذشت ازبرخی گرفتن ها چون ...

روزگاربه من آموخت که چیزی رابدست نخواهم آوردچیزدیگری راازدست بدهم. گاهی برای بدست آوردن بایدبهای گزافی بپردازیم. هیچگاه نمی شودهمه چیزراباهم داشت. دنیا معامله گرسرسختی است تانگیردنمی دهد، گاهی باید گذشت ازبرخی گرفتن ها چون ممکن است به بهای ازدست دادن قیمتی ترین ها بینجامد.

۶ روز پیش
11K
ازکسانی که ازمن متنفرهستندسپاسگزارم، آنها مراقوی ترمیکنند...ازکسانی که من رادوست ترک میکنندمشکرم آنان به من می آموزند که هیچ جیزتاابدماندنی نیست... ازکسانی که بامن می مانندسپاسگزارم آنان به من معنای واقعی دوستی رانشان می دهند...

ازکسانی که ازمن متنفرهستندسپاسگزارم، آنها مراقوی ترمیکنند...ازکسانی که من رادوست ترک میکنندمشکرم آنان به من می آموزند که هیچ جیزتاابدماندنی نیست... ازکسانی که بامن می مانندسپاسگزارم آنان به من معنای واقعی دوستی رانشان می دهند...

۶ روز پیش
8K
برای شناخت آدمها اینقدرعجله نداشته باش، روزگار،ذات تک تک آدمها را به تو نشان می دهد وتومیرنجی ازخود وقضاوتهای عجولانه ی زودهنگامت... یک روز به آدمها نگاه میکنی ومیبینی آنهایی که فکر می کردی بد ...

برای شناخت آدمها اینقدرعجله نداشته باش، روزگار،ذات تک تک آدمها را به تو نشان می دهد وتومیرنجی ازخود وقضاوتهای عجولانه ی زودهنگامت... یک روز به آدمها نگاه میکنی ومیبینی آنهایی که فکر می کردی بد هستند، برایت بزرگترین کارها را کرده اند وآنها همیشه که دوستشان داشتی وفکر می کردی ...

۶ روز پیش
28K
دوچیزانسان رانابودمیکند: 1-مشغول بودن به گذشته 2-مشغول شدن به دیگران هرکس درگذشته بماند آینده راازدست میدهد وهرکس نگهبان رفتاردیگران باشدنصفی ازآسایش وراحتی خودراازدست میدهد و بهترین انتقام درزندگی این است: که به راه خودادامه دهیدواتفاقات ...

دوچیزانسان رانابودمیکند: 1-مشغول بودن به گذشته 2-مشغول شدن به دیگران هرکس درگذشته بماند آینده راازدست میدهد وهرکس نگهبان رفتاردیگران باشدنصفی ازآسایش وراحتی خودراازدست میدهد و بهترین انتقام درزندگی این است: که به راه خودادامه دهیدواتفاقات بدرافرآموش کنیدبه هیچکس اجازه ندهید ازتماشای رنج شمالذت ببردشادبودن راسرمشق خودقراردهید. ومسیرزندگیتان رابه زیبایی تریسیم ...

۶ روز پیش
13K
روزهای رهای رفته به چوب کبریتهای سوخته می مانند جمع آوری شده درقوطی خویش هرکاری میخواهی هرکاری بکن آنهادوباره روشن نمی شوند. فقط سیاهی آنهادستت را آلوده می کند روزهایت رابیهوده نسوزان روزهایت رادوباره باعشق ...

روزهای رهای رفته به چوب کبریتهای سوخته می مانند جمع آوری شده درقوطی خویش هرکاری میخواهی هرکاری بکن آنهادوباره روشن نمی شوند. فقط سیاهی آنهادستت را آلوده می کند روزهایت رابیهوده نسوزان روزهایت رادوباره باعشق شروع کن ازخودسوزی عمردست بکشیم وازهمین الان تصمیم بگیریم زندگی کنیم نه روزمرگی.

۶ روز پیش
10K
هرگزبه آدمهای مهربان زخم نزنید آدمهای مهربان درمقابل خوبی های یکطرفه هرگز احساس حماقت نمیکنند چون خوب بودن برای آنها عادت شده آدمهای مهربان از سراحتیاجشان مهربان نیستند آنهادنیاراکوچکترازآن میبینندکه بدی کنند... آدمهای مهربان خود ...

هرگزبه آدمهای مهربان زخم نزنید آدمهای مهربان درمقابل خوبی های یکطرفه هرگز احساس حماقت نمیکنند چون خوب بودن برای آنها عادت شده آدمهای مهربان از سراحتیاجشان مهربان نیستند آنهادنیاراکوچکترازآن میبینندکه بدی کنند... آدمهای مهربان خود انتخاب کرده اندکه نبینندنشنوندوبه روی خودنیاورندنه اینکه نفهمند... هزاران فریادپشت سکوت آدمهای مهربان هست سکوتشان ...

۶ روز پیش
12K
آدم های ازسراحتیاج مهربان نیستند آنها دنیای راکوچکترازآن میبینندکه بدی کنند! آنهاخودراانتخاب کرده اندکه نبینندنشنوندو به روی خودنیاورند نه اینکه نفهمند! هزاران فریادپست سکوت آدمهای مهربان است، سکوتشان رابه پای بی عیب بودن خودنگذار

آدم های ازسراحتیاج مهربان نیستند آنها دنیای راکوچکترازآن میبینندکه بدی کنند! آنهاخودراانتخاب کرده اندکه نبینندنشنوندو به روی خودنیاورند نه اینکه نفهمند! هزاران فریادپست سکوت آدمهای مهربان است، سکوتشان رابه پای بی عیب بودن خودنگذار

۶ روز پیش
4K
ساده که باشی♣ آدمها خیلی زود دوستت میشوند وتو خیلی دیر میفهمی دشمنت بودند.......! ♣ ساده که باشی .....!آدمهابا تمام کمبودهایشان به غرورت حمله میکنند به غرورشان مچاله ات میکنند......! ساده که باشی .......!!!آدمهاتوراهمیشه بازی ...

ساده که باشی♣ آدمها خیلی زود دوستت میشوند وتو خیلی دیر میفهمی دشمنت بودند.......! ♣ ساده که باشی .....!آدمهابا تمام کمبودهایشان به غرورت حمله میکنند به غرورشان مچاله ات میکنند......! ساده که باشی .......!!!آدمهاتوراهمیشه بازی میکنند وخودشان همیشه بازیگران پشت پرده می مانند......! ساده که باشی .......!!!آدمها اقات بیکاری را ...

۷ روز پیش
13K
مراقب آدمهای آرام

مراقب آدمهای آرام"زندگیتان باشید، آنهایی که "گوش میدهند دیرتر غمگین میشوند "سخت عصبانی میشوند،طولانی"دوستتان دارند،کم"عاشق میشوند، "مهربانی "را "بلدند،"حواسشان "به شماست،..... "درد" را به " جان"میگیرند تاشما رانرنجانند"،... آنها همانهایی هستندکه اگر"دلشان بشکند"! دیگر"نیستند"! نه "اینکه "کم"باشنددیگر نیستند...

۷ روز پیش
5K
گاهی برای رها شدن از زخم های زندگی باید بخشیدوگذشت... میدانم که بخشیدن کسانی که از آنها زخم خورده ایم، سخت ترین کاردنیاست... ولی تازمانی که هرصبح چشمان خورد را با کینه بازکنیم وآدمهای خاطرات ...

گاهی برای رها شدن از زخم های زندگی باید بخشیدوگذشت... میدانم که بخشیدن کسانی که از آنها زخم خورده ایم، سخت ترین کاردنیاست... ولی تازمانی که هرصبح چشمان خورد را با کینه بازکنیم وآدمهای خاطرات تلخ را زنده نگه داریم ودر ذهن خودهر روز محاکمه شان کنیم رنگ آرامش را ...

۷ روز پیش
10K
هرچیزی که میشنوی رو باور نکن، هرداستانی همیشه 3بعد داره: خودت ،اون ها.و واقعیت

هرچیزی که میشنوی رو باور نکن، هرداستانی همیشه 3بعد داره: خودت ،اون ها.و واقعیت

۷ روز پیش
3K
هرچیزی که میشنوی رو باور نکن، هرداستانی همیشه 3بعد داره: خودت ،اون ها.و واقعیت

هرچیزی که میشنوی رو باور نکن، هرداستانی همیشه 3بعد داره: خودت ،اون ها.و واقعیت

۷ روز پیش
3K
زنده بودن حرکتی است افقی از گهواره تا گور....... اما زندگی کردن حرکتی است عمودی از فرش تا عرش....... زندگی یک تداوم بی نهایت اکنون هاست. ماموریت ما درزندگی

زنده بودن حرکتی است افقی از گهواره تا گور....... اما زندگی کردن حرکتی است عمودی از فرش تا عرش....... زندگی یک تداوم بی نهایت اکنون هاست. ماموریت ما درزندگی "بی مشکل زیستن"است. "باانگیزه "زیستن"است. آدمهای منفی به پیچ وخم جاده می اندیشند و آدمهای مثبت به زیبایی های طول جاده.... ...

۷ روز پیش
9K
...آدمها گاهی درزندگیت ات می مانند.! گاهی درخاطره ات.! آن ها که درزندگیت می مانند، همسفرمی شوند.... آن ها که درخاطرت می مانند: کوله پشتی تمام تجربیاتت برای سفر....گاهی تلخ گاهی شیرین گاهی با یادشان ...

...آدمها گاهی درزندگیت ات می مانند.! گاهی درخاطره ات.! آن ها که درزندگیت می مانند، همسفرمی شوند.... آن ها که درخاطرت می مانند: کوله پشتی تمام تجربیاتت برای سفر....گاهی تلخ گاهی شیرین گاهی با یادشان لبخند می زنی گاهی با یادشان لبخند از صورتت بر می دارد.... اما تو لبخند ...

۷ روز پیش
30K
ساعت زندگیتو روی آدمای بی ارزش واشتباه کوک نکن یااززندگی عقب میوفتی یاخواب می مونی

ساعت زندگیتو روی آدمای بی ارزش واشتباه کوک نکن یااززندگی عقب میوفتی یاخواب می مونی

۷ روز پیش
2K
دنیابه شایستگی هایت پاسخ می دهد نه به آرزوهایت، شایسته ی آرزوهایت باش! چه بسیار انسانها دیدم تنشان لباس نبود! وچه بسیارلباسهادیدم که درونشان انسانی نبود... زندگی پانتومیم است، حرف دلت رابه زبان آوری باخته ...

دنیابه شایستگی هایت پاسخ می دهد نه به آرزوهایت، شایسته ی آرزوهایت باش! چه بسیار انسانها دیدم تنشان لباس نبود! وچه بسیارلباسهادیدم که درونشان انسانی نبود... زندگی پانتومیم است، حرف دلت رابه زبان آوری باخته ای.....! به هر کس نیکی کنی اوراساخته ای،و به هرکس بدی کنی به او باخته ...

۷ روز پیش
9K
پاییز که می شود،🍁 حواستان به آدم های زندگی تان باشد. کمی بهانه گیرمی شوند،حساس می شوند،

پاییز که می شود،🍁 حواستان به آدم های زندگی تان باشد. کمی بهانه گیرمی شوند،حساس می شوند، "توجه"می خواهند! دست خودشان که نیست، این خاصیت پاییزاست: آدم ها راازهمیشه عاشق ترمی کند. مگرمی شودپاییزباشدودلت هوای قربان صدقه های ازته دل کسی را نکند؟! مگرمی شودپاییزباشدودلت هوس نکند،عاشق باشی؟! که عاشقت ...

۷ روز پیش
20K
اگه ازمن میشنوی ،نگذارکسی تنهاییت روحس کنه. این که می گم تنها،نه این که بی!کس باشی ها... نه نه اینکه تنهاباشی...ها ...نه! این که می گم تنها،یعنی دردتنهایی رو چشیدی... یعنی اصلا ولش کن اگه ...

اگه ازمن میشنوی ،نگذارکسی تنهاییت روحس کنه. این که می گم تنها،نه این که بی!کس باشی ها... نه نه اینکه تنهاباشی...ها ...نه! این که می گم تنها،یعنی دردتنهایی رو چشیدی... یعنی اصلا ولش کن اگه ازمن می پرسی میگم نگذارکسی بفهمه کنج دلت یه جای خالی داری. آدم ها همشون ...

۷ روز پیش
17K
آدمهافکرمیکننداگریک باردیگر متولدشوند،جور دیگری زندگی میکنند، شادوخوشبخت ومحکم کم اشتباه خواهندبود. فکرمیکنندمی توانندهمه چیزرا از نو بسازند، محکم و بی نقص! اما حقیقت ندارد.. اگرماجسارت طور زندگی دیگری کردن را داشتیم، اگرقدرت تغییرکردن راداشتیم، اگرآدم ...

آدمهافکرمیکننداگریک باردیگر متولدشوند،جور دیگری زندگی میکنند، شادوخوشبخت ومحکم کم اشتباه خواهندبود. فکرمیکنندمی توانندهمه چیزرا از نو بسازند، محکم و بی نقص! اما حقیقت ندارد.. اگرماجسارت طور زندگی دیگری کردن را داشتیم، اگرقدرت تغییرکردن راداشتیم، اگرآدم ساختن بودیم، ازهمین جای زندگیمان به بعدرامی ساختیم.....

۷ روز پیش
3K