Vincent_Van_Gogh

هرچند خاطراتِ من خوب نیست ولی یک پایان تلخ بهتر از یک تلخی بی پایانه __خداحافظ
-دیگ هیچ اکانتم فعال نیستم !!

موردی پیدا نشد