☺💫

☺💫

۲۳ اسفند 1397
5K
👌....

👌....

۲۳ اسفند 1397
6K
#ازلذت های دنیا😻 #کوشولو😹🍼

#ازلذت های دنیا😻 #کوشولو😹🍼

۱۴ اسفند 1397
4K
#سرما_خوردگی_خره😷🐴

#سرما_خوردگی_خره😷🐴

۲ اسفند 1397
5K
#بآوَرکنید... :)

#بآوَرکنید... :)

۱۳ بهمن 1397
17K
#گوگولے مَگولے جآتـ👒 #دُختَرونِع👑#‌لآکچِرے🎈 🔮 #‌صولَتـے 💗🎀#خوشمَزِعـ🍭🍬🍓

#گوگولے مَگولے جآتـ👒 #دُختَرونِع👑#‌لآکچِرے🎈 🔮 #‌صولَتـے 💗🎀#خوشمَزِعـ🍭🍬🍓

۱۱ بهمن 1397
8K
#گوگولے مَگولے جآتـ👒#دُختَرونِع👑#‌لآکچِرے🎈🔮#‌صولَتـے💗🎀#خوشمَزِعـ🍭🍬🍓

#گوگولے مَگولے جآتـ👒#دُختَرونِع👑#‌لآکچِرے🎈🔮#‌صولَتـے💗🎀#خوشمَزِعـ🍭🍬🍓

۱۱ بهمن 1397
6K
#گوگولے مَگولے جآتـ👒 #دُختَرونِع👑 #‌لآکچِرے🎈 🔮 #‌صولَتـے💗🎀 #خوشمَزِعـ🍭 🍬 🍓

#گوگولے مَگولے جآتـ👒 #دُختَرونِع👑 #‌لآکچِرے🎈 🔮 #‌صولَتـے💗🎀 #خوشمَزِعـ🍭 🍬 🍓

۱۰ بهمن 1397
7K
#گوگولے مَگولے جآتـ👒 #دُختَرونِع👑 #‌لآکچِرے🎈 🔮 #‌صولَتـے💗🎀#خوشمَزِعـ🍭 🍬 🍓

#گوگولے مَگولے جآتـ👒 #دُختَرونِع👑 #‌لآکچِرے🎈 🔮 #‌صولَتـے💗🎀#خوشمَزِعـ🍭 🍬 🍓

۱۰ بهمن 1397
8K
#گوگولے مَگولے جآتـ👒 #دُختَرونِع👑#‌لآکچِرے🎈 🔮 #‌صولَتـے💗 🎀 #خوشمَزِعـ🍭 🍬 🍓

#گوگولے مَگولے جآتـ👒 #دُختَرونِع👑#‌لآکچِرے🎈 🔮 #‌صولَتـے💗 🎀 #خوشمَزِعـ🍭 🍬 🍓

۱۰ بهمن 1397
8K
#مینے😍#گوگولے مَگولے جآتـ👒#دُختَرونِع👑 #‌لآکچِرے🎈 🔮#‌صولَتـے💗🎀#خوشمَزِعـ🍭🍬🍓

#مینے😍#گوگولے مَگولے جآتـ👒#دُختَرونِع👑 #‌لآکچِرے🎈 🔮#‌صولَتـے💗🎀#خوشمَزِعـ🍭🍬🍓

۱۰ بهمن 1397
8K
#گوگولے مَگولے جآتـ👒#دُختَرونِع👑#‌لآکچِرے🎈🔮#‌صولَتـے💗 🎀 #خوشمَزِعـ🍭🍬🍓

#گوگولے مَگولے جآتـ👒#دُختَرونِع👑#‌لآکچِرے🎈🔮#‌صولَتـے💗 🎀 #خوشمَزِعـ🍭🍬🍓

۱۰ بهمن 1397
10K
#گوگولے مَگولے جآتـ👒 #دُختَرونِع👑 #‌لآکچِرے🎈 🔮 #‌صولَتـے💗 🎀 #خوشمَزِعـ🍭 🍬 🍓

#گوگولے مَگولے جآتـ👒 #دُختَرونِع👑 #‌لآکچِرے🎈 🔮 #‌صولَتـے💗 🎀 #خوشمَزِعـ🍭 🍬 🍓

۱۰ بهمن 1397
15K
وآلاعـ بِخدآعـ😹

وآلاعـ بِخدآعـ😹

۱۰ بهمن 1397
4K
#مَگِع دآریم اَز تو بِهتـَر؟‌#هوم؟! 😻 #عِشق جآن💜 ‌#قَشنگـ جآن😌

#مَگِع دآریم اَز تو بِهتـَر؟‌#هوم؟! 😻 #عِشق جآن💜 ‌#قَشنگـ جآن😌

۱۰ بهمن 1397
7K
#اونــــ کَنعانی کسخلـ چرا توپو ول کــَـرد رَفتــ سمتـ داور 😑 گرفتار شدیم به قرآن نصف شبی/:

#اونــــ کَنعانی کسخلـ چرا توپو ول کــَـرد رَفتــ سمتـ داور 😑 گرفتار شدیم به قرآن نصف شبی/:

۹ بهمن 1397
11K
#هَمع روزآی دَردنآکی رو دارَن کِه نمیتونَن راجِبش با هیچکَس حَرف بِزنَن ▵⚇

#هَمع روزآی دَردنآکی رو دارَن کِه نمیتونَن راجِبش با هیچکَس حَرف بِزنَن ▵⚇

۷ بهمن 1397
6K
#‏یِ ‌جُوری بآ آدَم رَفتار نَکنین کِه اَگِه بَلایی سَرتون اُومَد دِلمون خُنَک شِه!!!

#‏یِ ‌جُوری بآ آدَم رَفتار نَکنین کِه اَگِه بَلایی سَرتون اُومَد دِلمون خُنَک شِه!!!

۷ بهمن 1397
4K
#مَن بآ اِفتِخار بیچآرِه اَم ..بیچآرِه ی کِسی کِه هَنوز هَم بآ عَکس هایَش صُحبت میکنم ؛ کِسی کِه هَنوز هَم عَکس هایَش را نِگاه میکنَم ؛ کِسی کِه هَنوز هَم عَکس هایَش را میبوسَم ...

#مَن بآ اِفتِخار بیچآرِه اَم ..بیچآرِه ی کِسی کِه هَنوز هَم بآ عَکس هایَش صُحبت میکنم ؛ کِسی کِه هَنوز هَم عَکس هایَش را نِگاه میکنَم ؛ کِسی کِه هَنوز هَم عَکس هایَش را میبوسَم ؛ "مَن هَنوز هَم دوستَت دآرم " بِه هَمآن شدّت ، بِه هَمان اَندازِه حَتی ...

۷ بهمن 1397
7K
#‌‌عآدَما دو دَسته اَند،دَستِه اَول اَز اَول مَعلومه مِثل بَقیه اَند؛ دَستِه ی دُوم بَعدا مَعلوم میشِه مِثل بَقیه اَند..!

#‌‌عآدَما دو دَسته اَند،دَستِه اَول اَز اَول مَعلومه مِثل بَقیه اَند؛ دَستِه ی دُوم بَعدا مَعلوم میشِه مِثل بَقیه اَند..!

۶ بهمن 1397
3K