دنیا مکان ماندنِ ما نیست ، بگذریم...

دنیا مکان ماندنِ ما نیست ، بگذریم...

۳۱ تیر 1398
1K
یه روز خوب در رستورانی خوب.....

یه روز خوب در رستورانی خوب.....

۳۱ تیر 1398
1K
عمرم چنان گذشته به سختی که مرگ را فرصت نکرده ام که کنم آرزو هنوز!💛

عمرم چنان گذشته به سختی که مرگ را فرصت نکرده ام که کنم آرزو هنوز!💛

۳۱ تیر 1398
2K