عشقیزوفرنی...

Kaveh.9

دیگه وقتشه زبان ایما و اشاره رو یاد بگیریم، اینجا خیلی وقته زبون آدمیزاد حالیشون نمیشه...هیچ جمعه اے قآتلم نیست،اسممو نپرس خاطرم نیست! سورنآ/نفس


فآطمه/حدیثه/یلدآ/انآر/زهرا/نفس/اسمآء💕

این حساب کاربری خصوصی میباشد