_در حقیقت ما هَمه بَشر بودیم! ... تا اینکِه: نِژاد! ارتباطمان را برید! مَذهب! از یکدیگَر جدایمان ساخت! سیاست! بِینمان دیوار کِشید! و ثِروَت! از ما طَبقه ساخت!

_در حقیقت ما هَمه بَشر بودیم! ... تا اینکِه: نِژاد! ارتباطمان را برید! مَذهب! از یکدیگَر جدایمان ساخت! سیاست! بِینمان دیوار کِشید! و ثِروَت! از ما طَبقه ساخت!

۶ روز پیش
5K
- هیچ جَهنمی وجود نَداره ... هیچ بِهشتی وجود نَدارِه ... همه چیز هَمینجاستـ ... رویِ هَمین زَمین!‎

- هیچ جَهنمی وجود نَداره ... هیچ بِهشتی وجود نَدارِه ... همه چیز هَمینجاستـ ... رویِ هَمین زَمین!‎

۲ هفته پیش
11K
-مث یه دیوونه زل زده به گوشه ی اتاقشو حرف میزنه با تصویر ارواح اون یه آدم افسردست تو تک تک جیباش از هر قرص هست:) _ناموسا کپی نکن دگ:/

-مث یه دیوونه زل زده به گوشه ی اتاقشو حرف میزنه با تصویر ارواح اون یه آدم افسردست تو تک تک جیباش از هر قرص هست:) _ناموسا کپی نکن دگ:/

۳ هفته پیش
10K