مـقام معظـم کـرم ریـزی

..Special-girl..

بـهـاریـ کـهـ فـروردیـنـشـ بـهـ نـامـ مـنـ اسـتـ

فـاطـمـهـ خـانـمـ ،خـوشـگلـ خـانـمـ
خـیـابـانـ بـهـار کـوچـهـ فـروردیـنـ پـلـاکـ ۱۶
عـشـقـامـ :
چـیـزایـ رنـگـیـ رنـگـیـ
رنـگـیـنـ کـمـونـ
نـقـاشـیـ
گـلـ
کـاکـتـوسـ
نـیـ نـیـ

اصلا مدرسه رفتن با همین تقلبا حال میده😂

اصلا مدرسه رفتن با همین تقلبا حال میده😂

۵ اسفند 1397
1K
#مدل_مانتو_🌸

#مدل_مانتو_🌸

۱ اسفند 1397
1K
#مدل_مانتو_💜

#مدل_مانتو_💜

۱ اسفند 1397
1K
فاطمه😎 😍

فاطمه😎 😍

۱ اسفند 1397
1K
ای ام مو موجی😍 😍

ای ام مو موجی😍 😍

۱ اسفند 1397
1K
نظرتون درباره رشته دبیرستان طراحی و دوخت چیه؟

نظرتون درباره رشته دبیرستان طراحی و دوخت چیه؟

۲۸ بهمن 1397
1K
منم می خوااااام😥 😥 😥

منم می خوااااام😥 😥 😥

۲۸ بهمن 1397
1K
کی میاد بازی؟

کی میاد بازی؟

۲۵ بهمن 1397
1K
نفر بعدی لطفا😂 😉

نفر بعدی لطفا😂 😉

۲۱ بهمن 1397
1K
اینو خیلی قبول دارم😍

اینو خیلی قبول دارم😍

۲۱ بهمن 1397
1K
#نماز

#نماز

۱۸ بهمن 1397
1K
ها والا راست میگه😍 😎

ها والا راست میگه😍 😎

۱۸ بهمن 1397
1K
سه زن در دنیا زیبا ترینند… مادرم! انعکاس تصویرش در آینه، و سایه اش…

سه زن در دنیا زیبا ترینند… مادرم! انعکاس تصویرش در آینه، و سایه اش…

۱۸ بهمن 1397
1K
😍 😍

😍 😍

۱۸ بهمن 1397
1K
یهویی سر شیفت😻 😃

یهویی سر شیفت😻 😃

۱۶ بهمن 1397
1K
#کامنت_اجباری

#کامنت_اجباری

۴ بهمن 1397
1K
استایلشو😮 😓 😓

استایلشو😮 😓 😓

۲ بهمن 1397
1K
اگه نمی تونی هرروز دلیلی برای خندیدن پیدا کنی... پس داری زیادی زندگی رو جدی می گیری!!!

اگه نمی تونی هرروز دلیلی برای خندیدن پیدا کنی... پس داری زیادی زندگی رو جدی می گیری!!!

۲ بهمن 1397
1K
گل😍 😍 😍

گل😍 😍 😍

۲ بهمن 1397
1K
به علت سر رفتن حوصله به یک بیکار جهت حرفیدن نیازمندیم😇

به علت سر رفتن حوصله به یک بیکار جهت حرفیدن نیازمندیم😇

۲ بهمن 1397
1K