لدفا فالوم کنید اسمم زیر همین پست مینویسم:smiling_face_with_...
۱۰

لدفا فالوم کنید اسمم زیر همین پست مینویسم:smiling_face_with_...

از من ب شما نصیحت:grinning_face_with_smiling_eyes:
۶

از من ب شما نصیحت:grinning_face_with_smiling_eyes:

:smiling_face_with_open_mouth_and_cold_sweat::smiling_face_w...
۱

:smiling_face_with_open_mouth_and_cold_sweat::smiling_face_w...

:smiling_face_with_open_mouth_and_cold_sweat:واقعا همیطوره
۱

:smiling_face_with_open_mouth_and_cold_sweat:واقعا همیطوره

:smiling_face_with_open_mouth_and_cold_sweat:
۲

:smiling_face_with_open_mouth_and_cold_sweat:

...:broken_heart:

...:broken_heart:

گاهی باید نبخشید:smiling_face_with_smiling_eyes:

گاهی باید نبخشید:smiling_face_with_smiling_eyes:

دوست دارم دنیای من:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::coup...

دوست دارم دنیای من:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::coup...

اَگِه صَدتا بِهتَر اَز {تُ} ام کِنارَم باشِه بازَم قَلبِ من ...
۱

اَگِه صَدتا بِهتَر اَز {تُ} ام کِنارَم باشِه بازَم قَلبِ من ...

مــــن و تـــو بــــاهـــم دنـــیا میـــشــیم:beating_heart:...

مــــن و تـــو بــــاهـــم دنـــیا میـــشــیم:beating_heart:...

با تو بودن ز همه دست کشیدن دارد:see-no-evil_monkey::face_thr...
۳

با تو بودن ز همه دست کشیدن دارد:see-no-evil_monkey::face_thr...

دوستت دارم:smiling_face_with_heart-shaped_eyes:
۳

دوستت دارم:smiling_face_with_heart-shaped_eyes:

عاقای مرسی بابت گل خوشکلت:hugging_face::yellow_heart:
۳

عاقای مرسی بابت گل خوشکلت:hugging_face::yellow_heart:

مادر شوهر خوبم نعمته:growing_heart:
۲

مادر شوهر خوبم نعمته:growing_heart:

:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::heavy_black_heart:

:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::heavy_black_heart: