tina_me

tina_me

تینام:smiling_face_with_smiling_eyes:
17ساله:smiling_face_with_sunglasses:
بچه ناف کرج:ok_hand_sign:
لایک کنی لایک میشی:thumbs_up_sign:
فالوع کنی فالوع میشی :winking_face:
کامنت چرت و پرت بزاری بلاک میشی:upside-down_face:
__________________________________________________
اگر در تقدیرت باشد....
دنیا هم برای رسیدن به او کوچک است...
ولی اگر در سرنوشتت نباشد....
حتی درکوچه بن بست هم به همدیگر نمی رسید....

#عشق‌یه‌طرفه(:black_heart_suit: R:black_heart_suit: ️)

#:heavy_black_heart::crown:R:crown::heavy_black_heart: ️
۲

#:heavy_black_heart::crown:R:crown::heavy_black_heart: ️

ای راس میگه:smiling_face_with_sunglasses::smiling_face_with_...
۱۳

ای راس میگه:smiling_face_with_sunglasses::smiling_face_with_...

همش تُانگار اصن منیوجود نداشته

همش تُانگار اصن منیوجود نداشته

:face_without_mouth::face_without_mouth::face_without_mouth:...
۴

:face_without_mouth::face_without_mouth::face_without_mouth:...

:expressionless_face::expressionless_face::expressionless_fa...
۶

:expressionless_face::expressionless_face::expressionless_fa...

اگر در تقدیرت باشددنیا هم برای رسیدن به او کوچک استاما اگر د...
۱

اگر در تقدیرت باشددنیا هم برای رسیدن به او کوچک استاما اگر د...

بالاخره باید یه فرقی باشه دیگه
۸

بالاخره باید یه فرقی باشه دیگه