saji

ssaajjii

متولد پاییزم
برگ ها فرش زیر پایم
وابر ها سقف بالای سرم
این است کاخ فرمانروایی من
ومن
تک دخترپاییزم
:maple_leaf::closed_umbrella:
#7_22