در هوایت بی قرارم روز و شب

soghand555

📎

فاجعه‌ی ذاتی خودکامه‌گی در این است که خودکامان حتی پس از چیرگی سیاسی بر جان‌های آزاده و ناتوان کردن و دوختن دهان‌شان، هنوز از آنان می‌هراسند.
این کفایت‌شان نمی‌کند که حریف به‌ناچار خاموشی گزیده است. این که هنوز آری نمی‌گوید، خدمت نمی‌گزارد، سر فرود نمی‌آورد، این که به گله‌ی چاکران حلقه‌به‌گوش و مدیحه‌سرایان ایشان در نمی‌آید، وجود او و حضور او آنان را ناخوش می‌آید.
masoud

#کوپیولیسم #خانیسمی

#کوپیولیسم #خانیسمی

#عوام‌_فریبی آن است که شخصی به جای #استدلال و اقامهٔ برهان و...

#عوام‌_فریبی آن است که شخصی به جای #استدلال و اقامهٔ برهان و...

#پوپولیسم #آموزه و #روشی_سیاسی است در طرفداری کردن یا طرفدار...

#پوپولیسم #آموزه و #روشی_سیاسی است در طرفداری کردن یا طرفدار...

خبرداری از خسروان عجمکه کردند بر زیردستان ستم؟نه آن شوکت و پ...
۲

خبرداری از خسروان عجمکه کردند بر زیردستان ستم؟نه آن شوکت و پ...

#خانیسمی
۳

#خانیسمی

#خانیسمی #کوپیولیسم

#خانیسمی #کوپیولیسم

گو ، هر کس را می بینی درگیر نبردی دشوار است #نبردی_دشوار #جا...
۱

گو ، هر کس را می بینی درگیر نبردی دشوار است #نبردی_دشوار #جا...

#Nature #see #Beauty #View #nature_photo#the_earth #Sight...
۳

#Nature #see #Beauty #View #nature_photo#the_earth #Sight...

#Nature #see #Beauty #View #nature_photo#the_earth #Sight...

#Nature #see #Beauty #View #nature_photo#the_earth #Sight...

نظام سلطه یا تسلط ظالمانه توسطشخص ، گروه، یا کشوری که با رو...
۳

نظام سلطه یا تسلط ظالمانه توسطشخص ، گروه، یا کشوری که با رو...

#Nature #see #Beauty #View #nature_photo#the_earth #Sight...

#Nature #see #Beauty #View #nature_photo#the_earth #Sight...

#Nature #see #Beauty #View #nature_photo#the_earth #Sight...
۳

#Nature #see #Beauty #View #nature_photo#the_earth #Sight...

#Nature #see #Beauty #View #nature_photo#the_earth #Sight...

#Nature #see #Beauty #View #nature_photo#the_earth #Sight...

ترسم که اشک در غم ما پرده‌در شودوین راز سر به مهر به عالم سم...

ترسم که اشک در غم ما پرده‌در شودوین راز سر به مهر به عالم سم...