#اشپزی #sama7974
۳

#اشپزی #sama7974

#دخترونه#خاص#جذاب#ارایش#😛#sama7974
۱

#دخترونه#خاص#جذاب#ارایش#😛#sama7974

#دخترونه#خاص#جذاب#ارایش#😛#sama7974
۱

#دخترونه#خاص#جذاب#ارایش#😛#sama7974

#دخترونه#خاص#جذاب#ارایش#😛#sama7974
۱

#دخترونه#خاص#جذاب#ارایش#😛#sama7974

#دخترونه#خاص#جذاب#ارایش#😛#sama7974

#دخترونه#خاص#جذاب#ارایش#😛#sama7974

#دخترونه#خاص#جذاب#ارایش#😛#sama7974

#دخترونه#خاص#جذاب#ارایش#😛#sama7974

#دخترونه#خاص#جذاب#ارایش#😛#sama7974
۱

#دخترونه#خاص#جذاب#ارایش#😛#sama7974

#دخترونه#خاص#جذاب#ارایش#😛#sama7974

#دخترونه#خاص#جذاب#ارایش#😛#sama7974

#دخترونه#خاص#جذاب#ارایش#😛#sama7974

#دخترونه#خاص#جذاب#ارایش#😛#sama7974

بترساز او كه سكوت كرد وقتى دلش را شكستى،او تمام حرفهايش را ج...
۱

بترساز او كه سكوت كرد وقتى دلش را شكستى،او تمام حرفهايش را ج...

نداشته هایت را بی خیال … غصه هایت را بی خیال… هر چه که تورا ...

نداشته هایت را بی خیال … غصه هایت را بی خیال… هر چه که تورا ...

خدﺍﯾــــــــــــــــــــــــﺎ….ﮔـــــــــــﺮﯾــــــــــﺴﺘـــ...

خدﺍﯾــــــــــــــــــــــــﺎ….ﮔـــــــــــﺮﯾــــــــــﺴﺘـــ...

#sama7974#مادر
۱

#sama7974#مادر

ﺻﺪﺍﯾﺖ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡﺑﮕﻮ … ﻓﻘﻂ ﺑﮕﻮﭼــﻪ ﻓـــﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩﺍﺯ ﻣـــﻦ ، ﺍﺯ...

ﺻﺪﺍﯾﺖ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡﺑﮕﻮ … ﻓﻘﻂ ﺑﮕﻮﭼــﻪ ﻓـــﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩﺍﺯ ﻣـــﻦ ، ﺍﺯ...

#sama7974
۳

#sama7974

غــرق دردم ولی می خـنـدمخـنـده ای کـه تـلـخیـش را…فـقـط خـود...

غــرق دردم ولی می خـنـدمخـنـده ای کـه تـلـخیـش را…فـقـط خـود...

سخت است کنترل اشک های شبانه ای که بر روی بالشت زیر سرت دفن م...

سخت است کنترل اشک های شبانه ای که بر روی بالشت زیر سرت دفن م...