چرآ عاقل کند کآری ک نتیجش بشع -last seen along time ago:)
۲

چرآ عاقل کند کآری ک نتیجش بشع -last seen along time ago:)

قول داد که امشببه خوابم می آیدحالااز شوقِ اینکه قرار استدر ر...
۱

قول داد که امشببه خوابم می آیدحالااز شوقِ اینکه قرار استدر ر...

تآج رو سرع منع تو چرا گرفتی فآز پادشاهی؟
۱

تآج رو سرع منع تو چرا گرفتی فآز پادشاهی؟

صدام میکنن ردیه عاشق:blue_heart:
۲

صدام میکنن ردیه عاشق:blue_heart:

[ هَمه "هآن" و "بَله" هَستَند و:old_key: :postal_horn: شُمآ ...
۰

[ هَمه "هآن" و "بَله" هَستَند و:old_key: :postal_horn: شُمآ ...

#حوصله_داشتی_بخون:white_down_pointing_backhand_index: #عاولی...
۸

#حوصله_داشتی_بخون:white_down_pointing_backhand_index: #عاولی...

در محل حرف افتاده بود که دایی عاشق شده است!سنم کم بود نمیفهم...
۱

در محل حرف افتاده بود که دایی عاشق شده است!سنم کم بود نمیفهم...

#استوری:)#اینستآگرآم:)
۲

#استوری:)#اینستآگرآم:)

#استوری:)#اینستاگرام:)
۲

#استوری:)#اینستاگرام:)

[طُ مث یه پآزلی که مَن چیدنتو دوُست دآرم•~•:kiss_mark: :gr...
۲

[طُ مث یه پآزلی که مَن چیدنتو دوُست دآرم•~•:kiss_mark: :gr...

قَسَـم خوردَم نَـیارم اِسمِـتو...:crystal_ball: :smoking_sym...
۱

قَسَـم خوردَم نَـیارم اِسمِـتو...:crystal_ball: :smoking_sym...

Dadachi babyThe elevator of the wreckage is the same..:cat_f...
۰

Dadachi babyThe elevator of the wreckage is the same..:cat_f...

SAgɦAR:با اَکانــتِ خودِش بِـلاک میکُنِـه با اَکانــتِ دوستِ...
۰

SAgɦAR:با اَکانــتِ خودِش بِـلاک میکُنِـه با اَکانــتِ دوستِ...

Yes, i want your attention, no, i won't beg for i:speak-no-e...
۰

Yes, i want your attention, no, i won't beg for i:speak-no-e...

Those who worth loving are the ones who teach how to love yo...
۰

Those who worth loving are the ones who teach how to love yo...

#استوری:)#اینستآگرام:)#saghar.ahm72
۰

#استوری:)#اینستآگرام:)#saghar.ahm72

اونـ یِهـ جورِ دیگَسازش یِدونه بیشتَر نیسداونـ یِکی یدونِه م...
۲

اونـ یِهـ جورِ دیگَسازش یِدونه بیشتَر نیسداونـ یِکی یدونِه م...

یآدت باشع پآیآن خوش منی:)
۲

یآدت باشع پآیآن خوش منی:)

دِلَمـ وآسِهـ خودَمـ تَنگْـ شُدِهـ:crystal_ball: چِقَد صِدآم...
۲

دِلَمـ وآسِهـ خودَمـ تَنگْـ شُدِهـ:crystal_ball: چِقَد صِدآم...