زندگیتو روی دُور مثبت تنظیم کن مثبت بیاندیش، مثبت عمل کن، مث...
۱

زندگیتو روی دُور مثبت تنظیم کن مثبت بیاندیش، مثبت عمل کن، مث...

سکوت نکن … زمزمه کن گاهی ! قدم بزن در کوچه های زندگی … و گاه...

سکوت نکن … زمزمه کن گاهی ! قدم بزن در کوچه های زندگی … و گاه...

همیشه برای مشورت به سراغ افراد موفق نروید،گاهی پای صحبت شکست...
۲

همیشه برای مشورت به سراغ افراد موفق نروید،گاهی پای صحبت شکست...