یادمان باشداگرشاخه گلی راچیدیم وقت پرپرشدنش سوزونوایی نکنیم؛...
۰

یادمان باشداگرشاخه گلی راچیدیم وقت پرپرشدنش سوزونوایی نکنیم؛...

در دریای پرتلاطم زندگیهمیشه موجی را می توان یافتکه اگر با آن...
۰

در دریای پرتلاطم زندگیهمیشه موجی را می توان یافتکه اگر با آن...

:white_left_pointing_backhand_index: برای آرزوهایم میجنگم.من...
۰

:white_left_pointing_backhand_index: برای آرزوهایم میجنگم.من...

زندگیـ سختـ استـ اما منـ از آنـ سختـ ترمـ …:dancer: ******
۰

زندگیـ سختـ استـ اما منـ از آنـ سختـ ترمـ …:dancer: ******

زندگی به معنای پیدا کردن خودت نیستزندگی یعنی ساختن خودت!:bla...
۰

زندگی به معنای پیدا کردن خودت نیستزندگی یعنی ساختن خودت!:bla...

همه زندگی یک آزمایش است. آزمایش های بیشتر شما را بهتر می کند...
۰

همه زندگی یک آزمایش است. آزمایش های بیشتر شما را بهتر می کند...

از دیگران شکایت نمی کنمبلکه خودم را تغییر می دهم،چرا که کفش ...
۰

از دیگران شکایت نمی کنمبلکه خودم را تغییر می دهم،چرا که کفش ...

خوش تر از دوران عشق ایام نیست:face_throwing_a_kiss::glowing_...
۰

خوش تر از دوران عشق ایام نیست:face_throwing_a_kiss::glowing_...

خوشبختی یعنیچه دورچه نزدیکهنوز کسی باشد که بی بهانه دوستت دا...
۰

خوشبختی یعنیچه دورچه نزدیکهنوز کسی باشد که بی بهانه دوستت دا...

زندگی واقعا ساده است اما ما اصرار داریم آن را پیچده کنیم♬♬♬♬
۱

زندگی واقعا ساده است اما ما اصرار داریم آن را پیچده کنیم♬♬♬♬

جسارت اجرایی کردن ایده هایت را داشته باشو گرنه همیشه جهان پر...
۱

جسارت اجرایی کردن ایده هایت را داشته باشو گرنه همیشه جهان پر...

هزاران شمع می توانند با یک شمع روشن شوند و عمر آن شمع کوتاه ...
۰

هزاران شمع می توانند با یک شمع روشن شوند و عمر آن شمع کوتاه ...

افکارت را زیبا کن!زندگی به اندازه فکرهای تو زیبا می‌شود:beat...
۱

افکارت را زیبا کن!زندگی به اندازه فکرهای تو زیبا می‌شود:beat...

خوشبختیهمانلحظه ایستکهاحساس میکنیخـــدا کنارتنشسته و توبه اح...
۰

خوشبختیهمانلحظه ایستکهاحساس میکنیخـــدا کنارتنشسته و توبه اح...

خوشبخت باشیدهمان باشید که می خواهیداگر دیگران آن را دوست ندا...
۰

خوشبخت باشیدهمان باشید که می خواهیداگر دیگران آن را دوست ندا...

||•مثل درختبرای بعضی باید ریشه بودتا #امید به زندگی به آنها ...
۰

||•مثل درختبرای بعضی باید ریشه بودتا #امید به زندگی به آنها ...

لحظه‌ها تنها پرندگان مهاجری هستندکه هرگز به آشیانه باز نخواه...
۰

لحظه‌ها تنها پرندگان مهاجری هستندکه هرگز به آشیانه باز نخواه...

‌:bouquet::leaf_fluttering_in_wind::herb::cherry_blossom::le...
۰

‌:bouquet::leaf_fluttering_in_wind::herb::cherry_blossom::le...

:high_brightness_symbol: معجزه‌هـا وقتے شروعبه اتفاق افتادن ...
۰

:high_brightness_symbol: معجزه‌هـا وقتے شروعبه اتفاق افتادن ...

#هدف از زندگی فقط #شاد بودن نیست، بلکه مفید بودن، شرافتمند ب...
۰

#هدف از زندگی فقط #شاد بودن نیست، بلکه مفید بودن، شرافتمند ب...