#رمان_ماهک #پارت_99طبق معمول همیشه ناهار رو خوردم و به اتاق ...

#رمان_ماهک #پارت_99

طبق معمول همیشه ناهار رو خوردم و به اتاق خواب رفتم روی تخت دراز کشیدم که زنگ در به صدا درومد و چند دقیقه ای بعد هم بعد هم صدای احوال پرسی به گوشم خورد شالمو ردی سرم انداختم و از اتاق بیرون رفتم. با دیدن امیر علی همرای ارش تعجب کردم به سمتشون رفتم و احوال پرسی کردم که امیرعلی گفت امروز کارم زودتر تموم شد گفتم یه سری به ارش بزنم لبخندی زدم و گفتم کار خوبی کردی. سمیرا خانوم غذا رو برای ارش و امیرعلی گرم کرده و میز رو چید. منم رفتم سر میز و کنارشون نشستم. ارش نگاهی بهم انداخت و گفت: + چرا نمیخوری پس _ من قبل از اینکه شما بیاید خوردم + چطور از گلوت پایین رفت _به راحتی عزیزم + باشه ماهک خانوم کوه به کوه نمیرسه ولی ادم به ادم میرسه بی قید شونه ای بالا انداختم و گفتم خب گرسنه بودم عه. قاشقی پر از سالاد شیرازی خوشمزه، به سمتم گرفت، سرمو بردم جلو که اروم اروم قاشق رو عقب کشید و لپمو محکم بوسید. با خجالت سرمو پایین انداختم و با حرص گفتم ارش زشته عه. بیخیال نگاهی به امیرعلی انداخت و گفت: برم دنبال ترانه بیارمش اینجا دور هم باشیم؟ امیرعلی با حالت بامزه ای سرشو خاروند و گفت نمیاد. با تعجب گفتم اخه چرا؟ شونه ای بالا انداخت و گفت نمیدونم. ارش چینی به ابرو داد و گفت کم چرت بگو مسخره، من میرم دنبالش میارمش امیر علی اینبار ریلکس و همونطور که قاشق غذا رو به سمت دهنش میبرد گف برو ولی خونه نیست. آرش: کجاست؟ _ خونه خواهرش + خونه خواهرش؟ _ اره ارش با تعجب گفت چیکارش کردی؟ _ والا من بی تقصیرم خودش حساس شده الکی قهر میکنه ارش پیازی که جلوش بود رو پرت کرد سمتش و گفت: + که اومده بودی بمن سر بزنی اره؟ _ اره دیگه داداش گلم + اره و درد بگو ناهار نبود اومدم اینجا کوفت کنم من ریز ریز میخندیدم. امیر علی قیافه شو مظلوم کرد و گفت خب گرسنه بودم از غذای بیرون هم خسته شده بودم. ارش با چشای گرد شده گفت مگه چند روزه که قهر کرده؟ _ چهار روز + خاک تو سر بیخیالت کنن امیر _ بخدا هرکاری کردم اشتی نکرد واسه همینم اومدم دس به دامن شما دوتا بشم اینبار من مداخله کردم و گفتم خیلیم خوش اومدی ارش شوخی میکنه نگران ترانه هم نباش بعد از ناهار با ارش میریم میاریمش و نگاهی به ارش انداختم و ابرومو انداختم بالا یعنی زشته. :wavy_dash::wavy_dash::wavy_dash::wavy_dash::wavy_dash::wavy_dash::wavy_dash::wavy_dash: @roman124

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...