#قصــــــه_ے #خــــــوش #لبخنــــــد_من:rainbow::two_hearts:...

#قصــــــه_ے #خــــــوش #لبخنــــــد_من:rainbow::two_hearts::sparkles:

تــــــو روضــــــه بودیــــــم یــــــه پســــــر بچــــــه هــــــی نگــــــام میکــــــرد و میخنــــــدیــــــد:speak-no-evil_monkey: ادا در مــــــی اورد ومیخنــــــدیــــــد:speak-no-evil_monkey::face_savouring_delicious_food: راستشــــــو براتــــــون بگــــــمــــــ رو بهــــــم نمیکــــــرد:see-no-evil_monkey::two_hearts::rainbow: و نمیخنــــــدیــــــد:speak-no-evil_monkey::sparkles::two_hearts::rainbow: متوجهــــــش نمــــــے شــــــدم اصــــــلا۔۔۔:cat_face_with_tears_of_joy::lollipop::two_hearts::dizzy_symbol: :lollipop::two_hearts::dizzy_symbol:منــــــم :grinning_face_with_smiling_eyes: عاشــــــق لبخنــــــد جادویــــــش شــــــدم:face_savouring_delicious_food::lollipop::two_hearts::dizzy_symbol: هــــــر وقــــــت کــــــ روضــــــه بــــــود دنبــــــال او میگشتــــــم:speak-no-evil_monkey::sparkles::two_hearts::rainbow: پــــــر میکــــــردم کیفــــــمووو از ککــــــاووها:face_savouring_delicious_food::rainbow::two_hearts::sparkles: اخــــــه عاشــــــق ککــــــاووم تا کــــــہ بــــــه معشــــــوقم:two_hearts::rainbow: بــــــدم یــــــه لبخنــــــد شیــــــرین بهــــــش بخنــــــدمــــــوووووو یــــــه لبخنــــــدے شیــــــرین از او جــــــواب مــــــن باشــــــہ:face_savouring_delicious_food::person_with_folded_hands::emoji_modifier_fitzpatrick_type-1-2::sparkles::two_hearts::rainbow: روزے مــــــادر بزرگــــــ او.... متوجــــــه ایــــــن رد و بــــــدل کــــــردن خنــــــدهاے ما شــــــد راستــــــے اینــــو بگم اونــــــا دو دوقلــــــون:face_savouring_delicious_food::rainbow::two_hearts::sparkles: یکــــــی شــــــون پیــــــش مــــــادرش:face_savouring_delicious_food: :rainbow::two_hearts::sparkles:بزرگــــــ شــــــده یکــــــی پیــــــش مــــــادر بــــــزرگ باباشــــــون:speak-no-evil_monkey::rainbow::two_hearts::sparkles: مــــــن عاشــــــق اونـــــے شــــــدم:rainbow::two_hearts::sparkles: کــــــہ پیــــــش مــــــادربزرگــــــش بــــــزرگ شــــــده۔:see-no-evil_monkey::rainbow::two_hearts::sparkles: خلاصــــــہ روضــــــہ تمــــــوم شــــــدوووو مــــــادر بــــــزرگشــ نگاشــــــ بــــــه رد وبــــــدل کــــــردن خندهــــــامون بــــــود یهو بالبخنــــــد رو کــــــرد بــــــه پســــــر بچــــــه پســــــرش:face_savouring_delicious_food::rainbow::two_hearts::sparkles: باصــــــدای بلنــــــد بلنــــــد تاصــــــدا بهــــــم برســــــد:smiling_face_with_open_mouth_and_cold_sweat::lollipop::two_hearts::dizzy_symbol: گفــــــت تــــــو قشنــــــگے:smiling_face_with_open_mouth_and_cold_sweat: و ایــــــن دختــــــر قشنگــــــہ:smiling_face_with_open_mouth_and_cold_sweat::lollipop::two_hearts::dizzy_symbol: ولــــــے نمــــــے شــــــہ باهــــــم ازدواج کنیــــــد:smiling_face_with_open_mouth_and_cold_sweat::lollipop::two_hearts::dizzy_symbol: چکــــــار کنیــــــم:speak-no-evil_monkey::rainbow::two_hearts::sparkles: پســــــر بچــــــه واضــــــح بــــــود قضیــــــه رو اصــــــلا متوجــــــه نشــــــده او فقــــــط لبخنــــــد زدن میشناســــــد ومــــــن فــــــدای ایــــــن لبخنــــــد پــــــاک ومعصومــــــت .... پــــــر از شــــــوق باهــــــم بــــــازی کــــــردن #ارزو #دارمــــــ #وجســــــارت #میخواهــــــد #ارزوے #مــــــن #دوســــــ #دارم از او عکســـــے داشــــــت باشــــــم:see-no-evil_monkey::sparkles::two_hearts::rainbow: #خــــــوش #لبخنــــــد #من:face_savouring_delicious_food::lollipop::two_hearts::dizzy_symbol:

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...