:black_heart_suit: منــــــ :black_heart_suit: :black_heart_...

:black_heart_suit: منــــــ :black_heart_suit:

:black_heart_suit: هنـــــــوز:black_heart_suit: :black_heart_suit: تکلیفمــــــ:black_heart_suit: :black_heart_suit: بــــــا خــــــودم:black_heart_suit: :black_heart_suit: معلــــــوم نیــــــس:black_heart_suit: :black_heart_suit: فـــــازمـــــ:black_heart_suit: :black_heart_suit: معلـــــومــــــ نیــــــس:black_heart_suit: :black_heart_suit: یــــه روز نــــــاراحتمـــــــ :black_heart_suit: :black_heart_suit: یـــــه روز خـــــــوشحـــــال:black_heart_suit: :black_heart_suit: یــــه روز میگمــــ رفــــت بــــــه درک :black_heart_suit: :black_heart_suit: یــــــه روز میگمــــــ چـــــرا رفـــــت :black_heart_suit: :black_heart_suit: یــــــه روز بیخیــــــــالمــــــ :black_heart_suit: :black_heart_suit: یــــــه روز تــــــــو تــــــوهمــــــــ :black_heart_suit: :black_heart_suit: یــــــه بـــــار میگمـــ لیـــاقتمـــــــــو نــــداشـــــــت :black_heart_suit: :black_heart_suit: بــــاز میگمــ لیــاقتمــــو داشــت امــا دوسمـــ نداشـــت:black_heart_suit: :black_heart_suit: جلـو دوستــــامـــ تــظاهــــر میکنمـــ بــه درک کـه رفتـــــه:black_heart_suit: :black_heart_suit: امـــا تـــو خلــــوتمـــ میگمـــ میشـــد کـــه نمیــــــرفــــت:black_heart_suit: :black_heart_suit: مـــن هنــــوز دیـــوونــــشــمـــ :black_heart_suit: :black_heart_suit: ولــی میگمــــ نــه بـــابـــا مــــن فقــط یکمــ دوســش دارمــ :black_heart_suit: :black_heart_suit: مـــن هنـــــوز عکسـاشــــو تــو گــوشیمـــ دارمــــ :black_heart_suit: :black_heart_suit: پـــــس مـــن هنــــوز:black_heart_suit: :black_heart_suit: دوســـــش دارمــــــ :black_heart_suit: ▂▃▅▇█▓▒░۩۞۩ ۩۞۩░▒▓█▇▅▃▂Amir_A'h▂▃▅▇█▓▒░۩۞۩ ۩۞۩░▒▓█▇▅▃▂

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...