اصطلاحات اکنکار 


  استادان اک : استادان معنوی که انسان را ...

اصطلاحات اکنکار

استادان اک : استادان معنوی که انسان را در تعلیمات وسفر های معنوی یاری وحمایت می کنند . استادان اک به سلسله ای طویل از ارواح خداشناس تعلق دارند که از مسئولیتِ همراهِ با آزادی بخوبی آ گاهند . استاد حق در قید حیات ( استاد زندة اک ) : لقب رهبر معنوی اکنکار که وظیفة هدایت ارواح به سر منزل الهی را بر عهده دارد . او در بعد فیزیکی به عنوان استاد ظاهر ، در رؤیا تحت عنوان استاد رؤیا ، و در عوالم معنوی تحت عنوان استاد درون دانشجویان معنوی را یاری می کند . اک: نیروی حیات ، روح القدس ، یا جریان مسموع حیات که وظیفة حفظ هستی را برعهده دارد . اکنکار :دانش باستانی سفر روح . طریقت معنوی انفرادی که در عصر جدید به عنوان راه سری خدا شهرت دارد و از ابزار رؤیا وسفر روح بهره می گیرد .اکنکار برای هر کسی چهار چوبی فراهم می آورد تا در تجربیات معنوی خود به سلوک بپردازد . تمرینات معنوی اک :انجام دادن روزانة فنونی ویژه که موجب برقراری ارتباط انسان با نور وصوت خدا می شوند . چلا : دانشجوی معنوی . روح: خویش حقیقی ما . درونی ترین ومقدس ترین وجه انسان . روح پیش از تولد وجود داشته وپس از مرگ جسم مادی به حیات خود ادامه می دهد . روح به عنوان بارقه ای الهی می تواند همه چیز را ببیند ، بشناسد ، و درک کند . روح کانون آفرینش جهان خویش محسوب می شود . سفر روح : گسترش آ گاهی . قابلیت روح در خروج از جسم مادی و سفر به عوالم معنوی الهی . تنها استاد زندة اک به تعلیم سفر روح می پردازد . این شیوه انسان را در شکوفائی معنوی یاری می کند و می توان آ ن را گواه وجود خداوند و زندگی پس از مرگ دانست . سوگماد : یکی از نامهای مقدس خداوند . سوگماد نه مذکر است نه مؤنث . او سرچشمة تمام هستی است صوت و نور اک : روح القدس . دو عنصری که خداوند به واسطة آنها در عوالم تحتانی ظهور می یابد . انسان با چشم گشودن بر وگوش سپردن به درون خود و نیز با سفر روح می تواند آنها را به تجربه در آورد . طبقات : مراتب بهشت ، از قبیل : اثیری ، علی ، ذهنی ، اتری ، و روح . ماهانتا : لقبی برای بالاترین مرتبة خداشناسی در زمین که غالبا در کالبد استاد زندة اک متجلی می شود . وصل : اعضای اک به واسطة رشد معنوی و خدمت به خدا شایستگی آنرا بدست می آورند . هیو : نام سری خدا . زمزمة کلمة هیو به منزلة ترنم ترانه ای عاشقانه برای خداست . این ترانه در مراسم نیایشی اک خوانده می شود . #اکنکار

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...