#دین_واندیشه1خشم شیطان ازاین5 نفرخداونددرقرآن میفرمایدکه ازش...

#دین_واندیشه1

خشم شیطان ازاین5 نفر خداونددرقرآن میفرمایدکه ازشیطان تبعیت نکنیدواودشمنی آشکاربرای شماست درجهان عده ای بارفتارشان شیطان راخشمگین میکنند شایددرطول یک روزانسان چندبارفریب حیله گری شیطان رابخوردودرمحضرخداوندمرتکب گناه شود امابرخی هاهم وجوددارندکه به بهترین شکل ازدین خودپاسداری میکنند،وتسلیم هوای نفس نشده وباشیطان معامله نمیکنند وجوداین انسان هارانورخدا فراگرفته است امام صادق(ع)درمورداین دست افرادکه شیطان راپیشوای خود قرارنمیدهندمیفرمایند قال إبلیس:خمسة(أشیاء)لیس لی فیهن حیلةوسائرالناس فی قبضتی ابلیس گفت:پنج نفرهستندکه هیچ چاره ای برای آنها ندارم امادیگرمردمان درمشت من هستند 1.هرکه بانیت درست به خدا پناه بردودرهمه کارهایش به اوتکیه کند 2.کسیکه شب وروزبسیارتسبیح خداگوید 3.کسیکه برای برادرمؤمنش آن پسنددکه برای خودمی پسندد 4.کسیکه هرگاه مصیبتی به اومیرسد،بی تابی نمیکند 5.هرکسیکه به آنچه خداوندقسمتش کرده،خرسنداست وغم روزیش رانمیخورد الخصال ج۱ص ۲۸۵ حال هرانسانی بهتراست خودرابا این اوصاف تطبیق دهدوببیندکه آیاتوانسته بااعمالش شیطان راخشمگین کندودرمقابل به ریسمان الهی چنگ زند #کانال_لاکچری313 https://eitaa.com/luxury313 https://sapp.ir/luxury313

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...