دقیقدنیا ایستاددرست زمانی کهروبرویحرمتایستادم....هنـوز سوز ص...

دقیق

دنیا ایستاد درست زمانی که روبروی حرمت ایستادم.... هنـوز سوز صدائے غـریب مےآید صداے قارے #شیبب_الخضیب مےآید بیا ڪه زینب ڪبرے تو را صدا مےزد #ســرِ_بریـده‌ے آقــا تو را صــدا مےزد #لبیڪ_یاحسین_ع:heavy_black_heart:️ #دلتنگ_کربلا:white_up_pointing_backhand_index: #ashura

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...