اولا کپیه . دوما یادمون نره هیچ وقت که ما خدایی داریم که می ...

اولا کپیه . دوما یادمون نره هیچ وقت که ما خدایی داریم که می بینه و می شنوه ..به این فکر کن که هست و می بینه بقیش با خودته ﺧﻮﺍﻫﺶ ﺑﺨﻮﻧﯿﺪ

18+ :hushed_face:
ﻫﻤﻪ ﺑﺨﻮﻧﻨﺪ ...
ﭘﺴﺮﻩ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﺗﺎﺯﻩ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺩﻭﺳﺖ ﺸﺪﻩ
ﺑﻮﺩ ﻣﯿﮕﻪ :
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﺑﯿﺎﯼ ﺧﻮﻧﻤﻮﻥ ؟
ﺩﺧﺘﺮﻩ : ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﻧﻤﯿﺬﺍﺭﻩ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺑﻬﻮﻧﻪ ﺍﯼ ﺑﯿﺎﻡ ؟
ﭘﺴﺮﻩ : ﺑﮕﻮ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﺮﻡ ﺍﺳﺘﺨﺮ ...
ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺍﻭﻣﺪ ﺧﻮﻧﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﭘﺴﺮﺵ
ﭘﺴﺮﻩ : ﺗﻮ ﮐﻪ ﺍﻭﻣﺪﯼ ﺍﺳﺘﺨﺮ ﻣﺜﻼ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﻫﺎﺕ
ﺧﯿﺲ ﺑﺎﺷﻦ ، ﺑﺮﻭ ﺗﻮ ﺣﻤﻮﻡ ﻣﻮﻫﺎﺗﻮ ﺧﯿﺲ ﮐﻦ !
ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻣﯿﺮﻩ ﺣﻤﻮﻡ،ﭘﺴﺮﻩ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﺵ
ﺯﻧﮓ ﻣﯿﺰﻧﻪ ...
ﭘﺴﺮﻩ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺎﺵ ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ ﻣﯿﺮﻥ ﺗﻮ ﺣﻤﻮﻡ ﻭ ...
ﺍﯾﻦ ﺁﺧﺮﯼ ﮐﻪ ﺭﻓﺖ ﺣﻤﻮﻡ ، ﻧﻪ 1 ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻪ 2
ﺳﺎﻋﺖ ، ﻣﻮﻧﺪ ﺗﻮ ﺣﻤﻮﻡ ...
ﺩﯾﺪﻥ ﺍﯾﻦ ﺩﯾﺮ ﮐﺮﺩ ، ﺭﻓﺘﻦ ﺗﻮ ﺣﻤﻮﻡُ ﯾﻬﻮ ﺩﯾﺪﻥ
ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻭ ﭘﺴﺮﻩ ﺭﮒ ﺩﺳﺘﺸﻮﻥُ ﺑﺎﻫﻢ ﺯﺩﻧﺪ ﻭ ﮔﻮﺷﻪ
ﺣﻤﻮﻡ ﺍﻓﺘﺎﺩﻥ
ﻭ ﺭﻭﯼ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺣﻤﻮﻡ ﻧﻮﺷﺘﻪ : ﻧﺎﻣﺮﺩﺍ ﺧﻮﺍﻫﺮﻡ ﺑﻮﺩ ...
ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﯾﮏ
ﺑﻨﺪﻩ ﺧﺪﺍﯾﯿﻪ
ﺷﺎﯾﺪﻡ ﺍﺻﻼ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺗﮑﻪ
ﺍﯾﻦ ﺍﺻﻼ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ
ﺷﺎﯾﺪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺧﺮﻩ ﺍﺣﻤﻘﻪ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﻪ ﭼﻪ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍﯼ
ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺷﻪ
ﻭﻟﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﮑﻨﯿﺪ
ﻓﻘﻂ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮﺍﻫﺸﻢ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﺭﻭ ﺑﻪ
ﺍﺷﺘﺮﺍﮎ ﺑﺰﺍﺭﯾﺪ
ﻫﺮﭼﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﮎ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺑﺸﻪ ، ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ
ﻧﺎﻣﺮﺩﯼ ﻫﺎ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﻡ
ﺍﻭﻧﺎﯼ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻥ ﮐﭙﯽ ﮐﻨﻦ ﻣﺮﺩﯼ ﺑﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ
.. .......... ..... .. ...
آقا پسری که به عشقت میگی میذاری ببوسمت ؟..
برای یه دختر خیلی سخته یه نفر دست بهش بزنه ... ببوستش...
وقتی عشقت سرشو میندازه پایین و میگه باشه...
اینو بدون که براش راحت نبوده...
کلی با خودش کلنجار رفته...همه چیز رو زیرپاش گذاشته و قبول کرده...
آهای پسر ایرونی با توام!
مرد باش و به یه بوسه رضایت بده ...
تو فقط اجازه یه بوسه از اون دختر گرفتی نه چیز دیگه ...
یه دختر احساسشو ... قلبشو میذاره کف دستش و میاد جلو ...
تو هم مرد باش و با احساست بیا ... نه با چیز دیگه ...!
چرا دست گل آلود شهوتت رو توی حوضچه زلال احساس میشوری ؟
میدونی مدیونی ؟
به تموم هم جنسای خودت مدیونی ...
به تموم کسایی که بعد از تو قراره با اون دختر برخورد داشته باشن مدیونی ...
در برابرشون مسئولی ...
چرااااااااا؟
چون تو دید اون دختر رو نسبت به همه عوض کردی...
چون تو ذهن اون دختر رو خراب کردی ... فکرشو مشغول کردی ...
آره برادر من مدیونی ... !
پس بخاطر دخترا نه !
بخاطر هم جنسای خودتونم که شده حواست بیشتر باشه ...
بخاطر دختر دار شدنت و دختر خودت حواست باشه..

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...