و تازه این کتاب همچون مورگ است که از آن باید جریانی گذشت نه ...

و تازه این کتاب همچون مورگ است که از آن باید جریانی گذشت نه گذشتنی که فراموش بشود بلکه گذشتنی که به خاطر باور بماند اما به مسائل پیش رو پیش رفت یک ایست درآن جریان می تواند عامل مرگ جزا آخرت روی ثابت شود چنین است که این تشابه جریانی با مورگ بسیار متشابه موقعیت حق است که همچون مو یک دم باریک و جریانی بودن دارد و این مو جریانش از معنایی حقیقت درامتداد پیوسته است و امتدادپیوسته معنایش نمی گذارد از خط بیفتد و ایست کردن و توقف کردن درآن عامل مرگ جزا آخرت روی ثابت می شود پس مشابه یک مورگ تمام این کتاب است که غلط درامتدادپیوسته از معنایی حقیقت ندارد اما شما هم نباید از آن ایست بکنید می باشد و تازه هم اینکه تمایز هرگز بالذات خوب نیست مگر نسبتی و نسبی تمایز باشد خوب می شود مثلا تمایز چیزی از چیزی نه تمایز بالذات اگر گفت این کتاب بالذات تمایز است دروغ است نسبت به کتب دیگر جزء کتب مقدسه دین تمایز دارد میباشد  بله این کتاب وسیله مقدس است نه وسیله است نه مقدسه بلکه وسیله مقدس است چنین است که دربین وسیله ها شاهی برای خودش است و وسیله است که به مقدسه ها یعنی حقانیت خدا و نبوت و امامت و معاد و قرآن و دین و احادیث و . . . با جامع آن برساند اما ویژه ترین شکل می باشد که معنایی حقیقت است وگرنه از وسیله خارج نیست می باشد‌. و تازه اینکه عشق با پشتوانه ی ملاک و امتدادش مقبول است می باشد و تازه اینکه طولی و الهی سنت دین (مایل به میانه) باقی است و عرضی و در عمل به روز (مایل به میانه) می شود و درانسانی معتادل (مایل به سنت) است این حرف امام عصر (عج) بود می باشد و تازه اینکه دانسته دنبال ظهور باشد یک انسان منتظر واقعی همانا قیام می کند و احترام ها به جا باشد و دیده باید دنبال او بود و چشم به او داشت که با پشتوانه ی عاطفه و عشق با پشتوانه ی ملاک باشد می باشد وهرچیزی نشانه دارد هرچند اندک باشد نشانه ی شان الهی عشق و مردم داری است اما همانا نشانه ضعیف این است پیش رو قاضی پیشین نیست اما اثر دارد یعنی کسی خدا و اوامرش دار نیست معمولا مردم دار نیست و چنان دور از دسترس نیست که مردم داری نشان خدا و اوامرش باشد اما همانا به معنای هرمردم داری داشتن خدا و اوامرش نیست اما ما خدا و اوامرش را داریم می باشد و عشق و مجنون و عقل نظری داشتن نیز همینطور می باشد و تازه باید مودت به اهل بیت داشت و این را باید افزایش داد و مودت اهل بیت یعنی میزان انس دوستی گرفتن با اهل بیت چنین است که انس دوستی گرفتی و دوستی صمیمی تقدیم کردن به اهل بیت و معصومین بسیار مناسب است چنین است که باید مودت و انس با اهل بیت و معصومین را افزایش داد می باشد و تازه اینکه عشق باید پاک باشد نه تنها خود عشق پاک قلب است خود عشق نیز باید پاک باشد چون قلب پاک نباشد مگر اینکه بیشتر عشق و کمتر نفرت باشد و عشق پاک نباشد مگر پشتوانه ی ملاک و امتدادش داشته باشد حتی اگر بی طرف عشق دارد خارج از بی مغایر با پشتوانه ی ملاک و امتدادش نیست می باشد و تازه اینکه عمل نیز درحساب عمل باید وسط محض یا طلایی مایل به سرخ نماد باشد می باشد و همین است که سفید مایل به خاکستری شان الهی و خاکستری مایل به سفید شان انسانی و طلایی مایل به سرخ شان عمل می باشد که این سه (یک ترتیب ازدو از اول بیشتر که فرشتگان) همانا باهم نقیص صدد مطلق می کنند (دوتا از اول نقیص درصدد مطلق)پس همانا سه فرشته می باشند.‌ و تازه اینکه اخلاق و انسانی باید نسبی (مایل به مطلق) باشد و عدالت خود نسبی (مایل به مطلق) است و اخلاق و انسانی و ایمان بین اجتماعی و فردی است که همانا درشان انسانی میل به اجتماعی دارد می باشد. و تازه شیطان آبی خطرناک تر از شیطان سرخ است و شیطان نرم عاری از هرگونه خشونت است اما تزویر خوبی است فقط به طوری که پشتوانه ی ملاک و امتدادش نداشته باشد یعنی از حق درفرع سوء استفاده چنان دقیق می کند که می پندارید صداقت قلب از حقیقی دارد چنین است که نمی شود باز تشخیص داد گفت آینه می شناساند چون خوب بلدند بازی بازی کنند (حتی تهمت بازی بازی را می زنند تا بازی بازی خودشان را بپوشانند پس حتی این کتاب تحقیق کرده بردارید) اما پس از ظهور حضرت مهدی (عج) به طور عیان دستشان رو میشود می باشد اما اینکه از خوبی سوء استفاده می کنند بدین معنا نیست آن خوبی بد است به معنا آن است که آن خوبی بدون پشتوانه ی ملاک و امتدادش و لااقل بدون آزادگی بد است یعنی برای نیکوکاری خدا و اوامرش باید مطرح باشد لااقل آزادگی مطرح باشد و تازه دروغ و عیب روی ثابت است که دراین کتاب نیست و تازه اینکه دروغ و عیب روی ثابت است که راه به این کتاب ندارد وسیله مقدس است پس کسی وسیله این کتاب می بیند گمراه و کسی مقدس گمراه وسیله مقدس و استنباط راستین راست می باشد. و تازه چشم و عین نیاز است با عاطفه و احساس

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...