:small_orange_diamond:درس و #شرح_مثنوی #حجه_الاسلام_محمدرضا_...

:small_orange_diamond:درس و #شرح_مثنوی #حجه_الاسلام_محمدرضا_رنجبر

:small_orange_diamond:فایل صوتی شرح مثنوی. جلسه16. دفتر1. ابیات 205 تا 221 #گنجینه_علوی_ساوجی 15483 @srazsaveh عشقهایی کز پی #رنگی بود #عشق نبود عاقبت #ننگی بود (۲۰۵) کاش کان هم ننگ بودی یکسری تا نرفتی بر وی آن بد داوری (۲۰۶) خون دوید از چشم همچون جوی او #دشمن جان وی آمد روی او (۲۰۷) دشمن طاووس آمد پر او ای بسی شه را بکشته فر او (۲۰۸) گفت من آن آهوم کز ناف من ریخت این صیاد خون صاف من (۲۰۹) ای من آن روباه صحرا کز کمین سر بریدندش برای پوستین (۲۱۰) ای من آن پیلی که زخم پیلبان ریخت خونم از برای استخوان (۲۱۱) آنک کشتستم پی مادون من می‌نداند که نخسپد خون من (۲۱۲) بر منست امروز و فردا بر ویست خون چون من کس چنین ضایع کیست (۲۱۳) گر چه دیوار افکند سایهٔ دراز باز گردد سوی او آن سایه باز (۲۱۴) این جهان کوهست و فعل ما ندا سوی ما آید نداها را صدا (۲۱۵) این بگفت و رفت در دم زیر خاک آن کنیزک شد ز عشق و رنج پاک (۲۱۶) زانک عشق #مردگان پاینده نیست زانک مرده سوی ما آینده نیست (۲۱۷) #عشق زنده در روان و در بصر هر دمی باشد ز غنچه تازه ‌تر (۲۱۸) عشق آن زنده گزین کو باقیست کز #شراب جان‌فزایت ساقیست (۲۱۹) عشق آن بگزین که جمله #انبیا یافتند از عشق او کار و کیا (۲۲۰) تو مگو ما را بدان شه بار نیست با کریمان کارها دشوار نیست (۲۲۱)

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...