عقد کرده ایروی نیمڪت پارڪ بافاصله ازش میشینیاولین باره باهم ...

عقد کرده ای

روی نیمڪت پارڪ بافاصله ازش میشینی
اولین باره باهم بیرون اومدید
بستنـےفالوده خریده
ولی تو روت نمیشه بگـےڪه #دوست_نداری
چندسانت نزدیڪت میاد
وتوبهمون مقدارازش هـےفاصله میگیری
زیرچشمـےنگات میڪنه
_ بخدا تو زنمـےعاااا
سرخ میشے سرتو میندازی پایین
_ دختربابات یکم بیا اینورتربشین
تکون نمیخوری وبه کفشات خیره میشے
_ دخترخانوم بیااینورتر
بابا زشته عا...فڪ میڪنن مزاحمتم میان دستبندمیزنن میفتیم زندان
ریزمیخندی و یڪوچولو نزدیڪ ترمیشینی
_ حداقل یجور بشین بستنی بخوریم
ای بابا...دختربابات
باورکن اگر نزدیک بشینی گناه نداره ها
بخداثوابم داره کچلمون ڪردی.....
بازهم مکث تو وسکوت بامزت..
_حداقل نگام کن تا باصورت نرفتم توظرف بستنی
نمیتونی جلوی خندتو بگیری،نگاش میڪنی
_ عاخه دوس ندارم
_ منو؟عه...
_ نه اونو..
_ کیو...
_ اون دیگه
_ وا....اون پیرمرده ک نشسته اونور؟
_ نههههه بستنی، بستنی فااااالوده دوس ندارم
_ پس چرااونجانگفتی تانخرم؟
_ خجالت کشیدم
_ خوبه خجالت میکشی داری کچلمون میکنی...
خجالت نمیکشیدی چی میشد....

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...