با سپردن همہ چیزبہ دستان گرم خداخودت رابراییڪ روزبہتر آمادہ ...

با سپردن همہ چیز

بہ دستان گرم خدا
خودت رابرای
یڪ روزبہتر آمادہ ڪن:leaf_fluttering_in_wind::blossom:

آنوقت زیباتراز همیشہ
نفس میڪشی:leaf_fluttering_in_wind::blossom:

زیباتر از همیشہ میبینی
بہتر از همیشہ زندگی میڪنی:leaf_fluttering_in_wind::blossom:

:sparkles:بسم اللہ الرحمن الرحیم:sparkles:

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...