:smiling_face_with_smiling_eyes: لبخندبزن: وقتی با خانواده ا...

:smiling_face_with_smiling_eyes: لبخندبزن: وقتی با خانواده ات دور هم جمع شده اید..:rose:

خیلی ها هستند آرزوی داشتن خانواده را دارند...!:rose:

:smiling_face_with_smiling_eyes: لبخند بزن: وقتی داری سرکارت میروی..:rose:
خیلی ها هستند دربدر بدنبال کار وشغل هستند.:rose:

:smiling_face_with_smiling_eyes:لبخندبزن: چون تو صحیح و سالم هستی..:rose:
خیلی ها هستند دارند بخاطر بازگشت سلامتی شان میلیونها خرج میکنند.:rose:

:smiling_face_with_smiling_eyes:لبخند بزن: چون تو زنده ای وروزی داده میشوی وهنوزفرصت برای جبران زمان داری...:rose:

:smiling_face_with_smiling_eyes:لبخندبزن: چون تو"خدا"را داری و اورا می پرستی وازاو طلب کمک میکنی...:rose:

:smiling_face_with_smiling_eyes:لبخندبزن: چون "تو"خودت هستی..:rose:
وخیلی ها آرزو دارند که چون"تو"باشند.:rose:

:smiling_face_with_smiling_eyes::smiling_face_with_smiling_eyes::لبخندبزن..وهمیشه لبخند بر لبانت داشته باش و خدا راشاکرباش وقناعت پیشه کن وبر تقدیر و مقدرات راضی و تسلیم باش..وهمیشه فرهنگ لبخند را درمحیط زندگی خودت منتشرکن.:rose:

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...