#کَفیتـُ بپوشـ و لباسـ تنتـ کنـ[:running_shirt_with_sash:]#م...

#کَفیتـُ بپوشـ و لباسـ تنتـ کنـ[:running_shirt_with_sash:]

#میخوامـ ببرمتـ جاییـ کهـ ماجراسـ چنددور[:pedestrian::leaf_fluttering_in_wind:] #بزنیـ ببینیـ چندچندهـ شهر[:cityscape_at_dusk:] #تابعد بشیـ یهـ نمهـ پر کندهـ تر[:smirking_face::fallen_leaf:] #منـ همونـ کهـ خوشـ بود یهـ وقتیـ[:mushroom::high_voltage_sign:] #سرحالـ رو سنگـ سفتـ بود میفهمیـ[:earth_globe_europe-africa:] #همهـ چیـ پیچید و همینُـ ساختـ[:snowman_without_snow:] #روزاشمـ مثـ همهـ حتیـ روز تحویلـ سالـ[:unamused_face::reversed_hand_with_middle_finger_extended:] همیشهـ #متنا بلند بودهـ مشتیـ[:crescent_moon::white_medium_star:] رفیقـ #هرنوعشـ باهرنوعی گشتیمـ[√:black_spade_suit:] دیدیمـ #کهـ تهشـ بازخمیـ تنهاییمـ[:japanese_goblin:] ولیـ خبـ #خوشـ‌گذشتـ یهـ وقتاییـ[:smiling_face_with_open_mouth_and_smiling_eyes::white_up_pointing_index:️]

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...