من نماینده یک ملتم ...با نوع نگاهی متفاوت ...من بالبخند به ب...

من نماینده یک ملتم ...

با نوع نگاهی متفاوت ... من بالبخند به بلندقامتان کشورم مینگرم .... خستگی شان،تلاششان ،نرسیدن زورشان به هردلیلی به بهترین های دنیا ،همه رامی بینم ... ناراحت هم میشوم ... امابه همین جا ختم نمیشود ... کمتر از یک ماه پیش بود اشکمان را در آوردند این بلندقامتانِ با غیرت ... هر اشکی هم نبود، اشکمان یک دلیل داشت،غرور بعد از بیشتر از نیم قرن پایمان به المپیک باز شد ... کارخود خودشان بود ... کارکاپیتان ترک تبار با غیرتمان ... کار سید بی نظیرمان ... کار عادل غلامی مان بود بچه آمل ، از آن شمالی های بی مانند ... کارشهرام خان ه مصدوم بود .. با آن آبشارها و اسپگ ها مشهور و خاص خودش ... کار دریافت های مجتبی بود ...سرویس هایش.. ماه عسلش برای فرهاد و امیر خانه نشینی موقت بود ... کار،کار همه یشان بود... از مرندی بگیر تا ظریف .. الحق گل کاشتن فلاح و معنوی نژاد ه جوان و جویایی نام ... من نماینده ملتی م که باباخت ها توهین میکنند با برد ها دست میزنند ... البته با تشکر از همین مردمی که برای باخت فوتبال به خیابان میریزند و بوق میزنند .. کمی فکر **

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...