امیدآرامون3000

omidAramoon3000

فــــــــــــــــقطـــخـــــــــدا

من آزادم وبقولادریک مملکت آزادزندگی میکنم
چرا هرپستی مامیذاریم حذف می کنید؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟
اگه فهم وقدرت درک شوندارریدوبهتون فشارمیاداین دیگه تقصیرمانیست ؟!!!!
***کمپــــین عــــدالـــت خـــواهـــان***

"فقر،کودک کار""فقروبیـــــکاری"
مطمئن.باش،بغضت رابرای همه بازگوخواهم کرد...

خوش آمدید

دوستان میتوانند فیلمهاوکلیپهای ویدئویی مارا دراین آدرس دنبال کنند

http://www.aparat.com/omid3000a