خیلی ناراحتم خیلیییی

خیلی ناراحتم خیلیییی

https://telegram.me/joinchat/Ammb5QpLqxcX5j2LVi20FAگروه هنری...
۴

https://telegram.me/joinchat/Ammb5QpLqxcX5j2LVi20FAگروه هنری...

کدوم لطفا نظر بدین واقعا ب نظرتون نیاز دارم
۱۱

کدوم لطفا نظر بدین واقعا ب نظرتون نیاز دارم

مثلا طنزمیگویم چرا رابطه ات را به هم زدی؟میگوید لَست سین رِس...
۲

مثلا طنزمیگویم چرا رابطه ات را به هم زدی؟میگوید لَست سین رِس...

چطوره؟زن داداش از اصفهان سوغات اورده دست سازه
۳

چطوره؟زن داداش از اصفهان سوغات اورده دست سازه

ابتکار من چطوره
۱۱

ابتکار من چطوره

بچه ها فیلم خارجی مث فیلم فلش یا اکیپ های بچه دبیرستانی قشنگ...
۳

بچه ها فیلم خارجی مث فیلم فلش یا اکیپ های بچه دبیرستانی قشنگ...

طراحیای 4سال قبل من
۲

طراحیای 4سال قبل من

در دل من چیزی استمثل یک بیشه ی نور مثل خواب دم صبحو چنان بی ...

در دل من چیزی استمثل یک بیشه ی نور مثل خواب دم صبحو چنان بی ...