عشق منی یارمن:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_f...

عشق منی یارمن:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_f...

:heavy_black_heart:

:heavy_black_heart:

دوصت دارم...:revolving_hearts::smiling_face_with_heart-shape...

دوصت دارم...:revolving_hearts::smiling_face_with_heart-shape...

حس خوبدانشگاه۹۷/۷/۴
۳

حس خوبدانشگاه۹۷/۷/۴

ای بابا ؛شهریور هم بدونِ تو دارد تمام میشود ..#شاهین_پورعلی_...
۲

ای بابا ؛شهریور هم بدونِ تو دارد تمام میشود ..#شاهین_پورعلی_...

:see-no-evil_monkey::see-no-evil_monkey::victory_hand::victo...

:see-no-evil_monkey::see-no-evil_monkey::victory_hand::victo...

سوپراییزز قبولی دانشگاه#چمران#خدایا_مرسی۹۷/۰۶/۲۰:cherry_blos...
۴

سوپراییزز قبولی دانشگاه#چمران#خدایا_مرسی۹۷/۰۶/۲۰:cherry_blos...

97/06/11:cherry_blossom::leaf_fluttering_in_wind:

97/06/11:cherry_blossom::leaf_fluttering_in_wind:

دکترم شدید ازین دکترا بشید ! :white_right_pointing_backhand_...
۲

دکترم شدید ازین دکترا بشید ! :white_right_pointing_backhand_...