nasim

nasiim68

در بزرگراه زندگی راهت ،راحت نخواهد بود

نمی‌دانم کدام پایه از هزاران پایه میز "بودنم "را کوتاه میخ ک...
۱۲

نمی‌دانم کدام پایه از هزاران پایه میز "بودنم "را کوتاه میخ ک...

آدم های زیبا و دوست داشتنی ،بصورت تصادفی بوجود نمی آیند ،زیب...
۶

آدم های زیبا و دوست داشتنی ،بصورت تصادفی بوجود نمی آیند ،زیب...

همون آدمی باش ،که وقتی خودت گرفتار بودیبهش نیاز داشتی ...
۱

همون آدمی باش ،که وقتی خودت گرفتار بودیبهش نیاز داشتی ...