سید محمد

muhamaad

من به غمگین ترین
حالت ممکن شادم
تو به آشوب دلم
ثانیه ای فکر نکن

سلامدرود فراوان به تمام دوستان عزیز یا بهتر بگم خواهرا و برا...
۹

سلامدرود فراوان به تمام دوستان عزیز یا بهتر بگم خواهرا و برا...