ای که گفتی جان بده تا باشدت آرام جانجان به غم هایش سپردمنیست...
۲

ای که گفتی جان بده تا باشدت آرام جانجان به غم هایش سپردمنیست...

خواستن از تو بگویند شبی شاعر هاعاقبت با قلم شرم نوشتند نشدگف...
۲

خواستن از تو بگویند شبی شاعر هاعاقبت با قلم شرم نوشتند نشدگف...

دردا که دلم خبر ز دلدار نیافتدر شهر کسی به دردم آغشته نبودای...
۶

دردا که دلم خبر ز دلدار نیافتدر شهر کسی به دردم آغشته نبودای...

دلمان خانه ی متروک گلی می خواهدلحظه ای دور شدن از کسلی می خو...
۱

دلمان خانه ی متروک گلی می خواهدلحظه ای دور شدن از کسلی می خو...

مردیم ز درد انتظار عشقت آقاای هجر مگر نهایتی نیست تو رامی بی...

مردیم ز درد انتظار عشقت آقاای هجر مگر نهایتی نیست تو رامی بی...

عشاق به درگهت اسیرند بیازود است که از غمت بمیرند بیاخورشید، ...
۲

عشاق به درگهت اسیرند بیازود است که از غمت بمیرند بیاخورشید، ...

آبی تر از آنیم که بی رنگ بمیریمبا آبی دریا هماهنگ بمانیممشکی...

آبی تر از آنیم که بی رنگ بمیریمبا آبی دریا هماهنگ بمانیممشکی...

امید روزهای پر از التهاب منای آشنای تلخی ایام در فراقاحلا من...
۱۱

امید روزهای پر از التهاب منای آشنای تلخی ایام در فراقاحلا من...

دلی دارم ز شوق وصل رویتوجودم را همه ویرانه کردهز داغ دیدن مه...
۱

دلی دارم ز شوق وصل رویتوجودم را همه ویرانه کردهز داغ دیدن مه...

با تو آرامم بدون ترس از تنهایی امای امید روزهای آخر رسواییمآ...

با تو آرامم بدون ترس از تنهایی امای امید روزهای آخر رسواییمآ...

تو بوی تو نیابد ، دل بی قرار باشدتا روی تو نبیند ، این حالِ ...

تو بوی تو نیابد ، دل بی قرار باشدتا روی تو نبیند ، این حالِ ...

تو مهی اندر شبستانم گذریک زمان بی نوری جانم نگرروشنای آفتابی...
۵

تو مهی اندر شبستانم گذریک زمان بی نوری جانم نگرروشنای آفتابی...

بی پرده می گذشت و به ما شِکوه کرده بودآن خنده ها که پشت سرش ...
۱

بی پرده می گذشت و به ما شِکوه کرده بودآن خنده ها که پشت سرش ...

جمله حیرانند و سرگردان عشقای عجب این عشق سرگردان کیستغیر او ...
۲

جمله حیرانند و سرگردان عشقای عجب این عشق سرگردان کیستغیر او ...

امان از این انتظاراز سینه ی بی قراراز جمعه های سیاهبدون دیدا...
۶

امان از این انتظاراز سینه ی بی قراراز جمعه های سیاهبدون دیدا...

جمعه یعنی نام او باشد فقط روی لبتغصه ی دیدار او باشد خیالات ...
۳

جمعه یعنی نام او باشد فقط روی لبتغصه ی دیدار او باشد خیالات ...

وای از شبی که بی رخ ماهش سحر شودوای از دلی که بی غم او در به...
۲

وای از شبی که بی رخ ماهش سحر شودوای از دلی که بی غم او در به...

ذوق یک لحظه وصال تو به آن می ارزدکه کسی تا به قیامت نگران بن...

ذوق یک لحظه وصال تو به آن می ارزدکه کسی تا به قیامت نگران بن...

ای صبا سوختگان بر سر ره منتظرندگر از آن یار سفر کرده پیامی د...
۲

ای صبا سوختگان بر سر ره منتظرندگر از آن یار سفر کرده پیامی د...

باز آی و دل تنگ مرا مونس جان باشاین آخر یلداست ، کمی فکر خزا...
۳

باز آی و دل تنگ مرا مونس جان باشاین آخر یلداست ، کمی فکر خزا...