زندگـے عشـق اسـت افسانـہ نیسـت ....آنڪـہ عشـق را آفریـد دیوا...
۱

زندگـے عشـق اسـت افسانـہ نیسـت ....آنڪـہ عشـق را آفریـد دیوا...