#سلطان_علی_موسی_الرضا #امام_رضا #مشهد_الرضا #گنبد_طلایی #صحن...

#سلطان_علی_موسی_الرضا #امام_رضا #مشهد_الرضا #گنبد_طلایی #صحن...

با محمدجانِ طاهریان قاری عزیز و آقاعرفانشب آخر دهه اول#حلقه_...
۸

با محمدجانِ طاهریان قاری عزیز و آقاعرفانشب آخر دهه اول#حلقه_...

بعضی وفتا بخاطره آدمای بی‌لیاقت آدمای با ارزش زندگیتو از دست...
۷

بعضی وفتا بخاطره آدمای بی‌لیاقت آدمای با ارزش زندگیتو از دست...

بیخیال اگه پشت سرم حرف میزنید... مهم اینه سرمو که میچرخونم خ...
۵

بیخیال اگه پشت سرم حرف میزنید... مهم اینه سرمو که میچرخونم خ...

یادِ تو مصلحتِ خویش ببرد از یادم...جانم بح بح#عشق #رفیق #دوس...
۱

یادِ تو مصلحتِ خویش ببرد از یادم...جانم بح بح#عشق #رفیق #دوس...

بخشیدن بعضی ها مثل دادن یه گلوله بهشونهتا اون تیری رو که خطا...
۵

بخشیدن بعضی ها مثل دادن یه گلوله بهشونهتا اون تیری رو که خطا...

فرداباز هم به تو فکر خواهم کردمثل دریا، به ادامه‌ ی خویش#سید...
۳

فرداباز هم به تو فکر خواهم کردمثل دریا، به ادامه‌ ی خویش#سید...

خورشید نه ؛این یادِ توست کههر صُبح طلوع میکُند در مَن ..#نیل...
۲

خورشید نه ؛این یادِ توست کههر صُبح طلوع میکُند در مَن ..#نیل...

مرا تبی است که اگر از درون برون افتدبه نبض من نتواند طبیب دس...

مرا تبی است که اگر از درون برون افتدبه نبض من نتواند طبیب دس...

از دردهایِ کوچک است که آدم ها می نالندضربه اگر سهمگین باشددر...
۱

از دردهایِ کوچک است که آدم ها می نالندضربه اگر سهمگین باشددر...

به ابرویت قسم وقتی غضب کردی یقین کردمکه میخواعی مرا با یک نگ...
۸

به ابرویت قسم وقتی غضب کردی یقین کردمکه میخواعی مرا با یک نگ...

خودت را برای نگه داشتنِ ،هیچ فردی در زندگیت عوض نکن !تو خودت...

خودت را برای نگه داشتنِ ،هیچ فردی در زندگیت عوض نکن !تو خودت...

آنقدرراهِ حل هایِ درست و منطقی ات رابه رُخم نکشمن آدمِ اشتبا...
۳

آنقدرراهِ حل هایِ درست و منطقی ات رابه رُخم نکشمن آدمِ اشتبا...

‌آنانکه دستی را که نان‌شان می‌داد، گاز گرفتند، محکوم‌اند به ...
۱۲

‌آنانکه دستی را که نان‌شان می‌داد، گاز گرفتند، محکوم‌اند به ...

گفتم دل را به پند دَرمان کنمشجان را به کمند سر به فرمان کنمش...
۴

گفتم دل را به پند دَرمان کنمشجان را به کمند سر به فرمان کنمش...

There is no difference between a wise man and a fool when th...
۳

There is no difference between a wise man and a fool when th...

.__________________________برای ابراز محبت هاخودتان پیش قدم ...
۴

.__________________________برای ابراز محبت هاخودتان پیش قدم ...

.ما گر ز سر بریده میترسیدیمدر مستی مرگمان نمیترسیدیم..دردسر ...
۱۱

.ما گر ز سر بریده میترسیدیمدر مستی مرگمان نمیترسیدیم..دردسر ...

.خواستم دنیا را بسازم....اما متوجه نبودم که او خود بنّایی با...
۴

.خواستم دنیا را بسازم....اما متوجه نبودم که او خود بنّایی با...