#نوشته #عکس_نوشته #نخون ؛)
۳

#نوشته #عکس_نوشته #نخون ؛)

کاش هنوزم مثل قدیم برای اومدن عید روز شماری میکردیم ن اینکه ...
۲

کاش هنوزم مثل قدیم برای اومدن عید روز شماری میکردیم ن اینکه ...

تشنگان سالها در انتظار آب زیر شیری که آب آن خشکیده بود صف کش...

تشنگان سالها در انتظار آب زیر شیری که آب آن خشکیده بود صف کش...