عشق های من. فداتون بشم 😘❤️
۳

عشق های من. فداتون بشم 😘❤️

:smiling_face_with_open_mouth:
۳

:smiling_face_with_open_mouth:

:weary_face:
۱

:weary_face:

دلتنگتم پدر
۲

دلتنگتم پدر

بابایی دلم برات تنگ شده:crying_face:
۹

بابایی دلم برات تنگ شده:crying_face:

عشق من.لباس پرسپولیس پوشیده
۴

عشق من.لباس پرسپولیس پوشیده

بیشترین فاصله
۰

بیشترین فاصله

بابا جونم دلم برات تنگ شده:crying_face:
۰

بابا جونم دلم برات تنگ شده:crying_face:

عسل خانم
۱

عسل خانم

عشق من .تمام زندگیم
۱

عشق من .تمام زندگیم

عسل خانم .زندگی من
۳

عسل خانم .زندگی من

یا خدا
۰

یا خدا

خدا یکی .یار یکی
۰

خدا یکی .یار یکی

حرف دل
۰

حرف دل

روزگار
۱

روزگار