دریا وقتی طوفانی میشه :face_with_tears_of_joy:

دریا وقتی طوفانی میشه :face_with_tears_of_joy:

دریا وقتی ارومه

دریا وقتی ارومه

دریا خانوم :smiling_face_with_heart-shaped_eyes:

دریا خانوم :smiling_face_with_heart-shaped_eyes:

فاصله ی ابرو هارو نگاه کنین... همین قدر تا امتحانا مونده :))...
۲

فاصله ی ابرو هارو نگاه کنین... همین قدر تا امتحانا مونده :))...

تاریخ فراموش نخواهد کرد :)))

تاریخ فراموش نخواهد کرد :)))

حال الان صدا و سیما مثل زن عموییه که بچه برادر شوهرش پزشکی ق...
۵

حال الان صدا و سیما مثل زن عموییه که بچه برادر شوهرش پزشکی ق...