مهدی رضا

mahdireza179

خردبرترازگوهرآیدپدید ...
اهل اهواز....مخاطب خاص ندارم..پست هام بدون مخاطب.. بتونم کمک و راهنمایی میکنم سفارش لایک و تبلیغ معذورم...عابربانک نیستم..ن داداش کسی هستم و ن کسی آبجیمه...نیاز ب جبران لایک نیست ،هرچند ک
لایک.=لایک
توهین=توهین+بلاک.اینستاmahdireza9793