🌺⭐فرشتگان آسمانی 🌺⭐

mahdavi313

ماارتش زینبیہ محترمیم,
با چادر خود نماد بانوےغمیم،
هرچند بہ ماجهاد ممنوع شده
ماچادریان,مدافعان حرمیم...