omid

javaneh313

"جوانه"
تنها کانال یک روحانی 38ساله خوانساری.
حرفم دو جمله است:
همه چیز ما دنیای باورهای ماست! (اسراء/84)
آب هست،خاک هست،جوانه خواهم زد!

:raised_hand:آخرین پست!!!!:raised_hand:مخاطبین و دوستان همرا...
۲

:raised_hand:آخرین پست!!!!:raised_hand:مخاطبین و دوستان همرا...

:white_medium_star: شاخه نور 117:white_medium_star::direct_h...
۱

:white_medium_star: شاخه نور 117:white_medium_star::direct_h...

:white_medium_star: شاخه نور 116:white_medium_star:دو وظیفه ...
۲

:white_medium_star: شاخه نور 116:white_medium_star:دو وظیفه ...

:small_orange_diamond::down-pointing_red_triangle::small_ora...
۱

:small_orange_diamond::down-pointing_red_triangle::small_ora...

:four_leaf_clover:ما نسل ظهوریم اگر بگذارند:four_leaf_clover...

:four_leaf_clover:ما نسل ظهوریم اگر بگذارند:four_leaf_clover...

:hundred_points_symbol:چشم و گوش های اسرائیل !!:hundred_poin...
۲

:hundred_points_symbol:چشم و گوش های اسرائیل !!:hundred_poin...

:white_medium_star: شاخه نور 115:white_medium_star::four_lea...

:white_medium_star: شاخه نور 115:white_medium_star::four_lea...

:white_medium_star: شاخه نور 114:white_medium_star::four_lea...
۱

:white_medium_star: شاخه نور 114:white_medium_star::four_lea...

:white_medium_star: شاخه نور 113 :white_medium_star::four_le...
۱

:white_medium_star: شاخه نور 113 :white_medium_star::four_le...

:tulip:ما، انقلاب و زنگ تفریح:tulip::cyclone:این گفتگوی فرضی...
۱

:tulip:ما، انقلاب و زنگ تفریح:tulip::cyclone:این گفتگوی فرضی...

:large_red_circle:#زیبا کلام مشاور آقای رئیس جمهور: " اگر هم...
۱

:large_red_circle:#زیبا کلام مشاور آقای رئیس جمهور: " اگر هم...

:books: چه بخوانیم ؟ :books::orange_book:با این کتابها کودکا...
۱

:books: چه بخوانیم ؟ :books::orange_book:با این کتابها کودکا...

:white_medium_star: شاخه نور 112:white_medium_star::four_lea...
۲

:white_medium_star: شاخه نور 112:white_medium_star::four_lea...

:white_medium_star: شاخه نور 111:white_medium_star::four_lea...

:white_medium_star: شاخه نور 111:white_medium_star::four_lea...

:hundred_points_symbol: "دیده بان 32 :hundred_points_symbol:...

:hundred_points_symbol: "دیده بان 32 :hundred_points_symbol:...

سلام:four_leaf_clover: یک درخواست ! یک توصیه ! :four_leaf_cl...
۸

سلام:four_leaf_clover: یک درخواست ! یک توصیه ! :four_leaf_cl...

:hibiscus:وقتی کشتی طوفان زده می شود،همه نگاه ها سمت ناخدا م...

:hibiscus:وقتی کشتی طوفان زده می شود،همه نگاه ها سمت ناخدا م...

‍ ‍ :sparkles:شاخه نور110:sparkles::hibiscus:می خواهی نور قر...

‍ ‍ :sparkles:شاخه نور110:sparkles::hibiscus:می خواهی نور قر...

‍ :cyclone:داستان هر روز ما...:cyclone::small_orange_diamond...
۱

‍ :cyclone:داستان هر روز ما...:cyclone::small_orange_diamond...

‍ :police_cars_revolving_light:مردی استراتژیست که دنیا روی ح...

‍ :police_cars_revolving_light:مردی استراتژیست که دنیا روی ح...