جوان ناکام اسداسماعیلی

javan_nakam_asadesmaaeli

غربت آن است که مثل من و دل
در میان همه کس یکه و تنها باشی

ز خاک من اگر گندم برآیداز آن گر نان پزی مستی فزایدخمیر و نان...
۴۱

ز خاک من اگر گندم برآیداز آن گر نان پزی مستی فزایدخمیر و نان...

ای فلک گر من نمی زادی اجاقت کور بود؟من که خود راضی به این خل...
۱۵

ای فلک گر من نمی زادی اجاقت کور بود؟من که خود راضی به این خل...

بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنیخون خوری گر طلب روزی ن...
۱

بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنیخون خوری گر طلب روزی ن...

عاقبت خاک شود حسن جمال من و توخوب و بد میگذرد وای به حال من ...
۱

عاقبت خاک شود حسن جمال من و توخوب و بد میگذرد وای به حال من ...

عاقبت خاک شود حسن جمال من و توخوب و بد میگذرد وای به حال من ...
۱

عاقبت خاک شود حسن جمال من و توخوب و بد میگذرد وای به حال من ...

خلقت من در جهان یک وصله ناجور بودمن که خود راضی باین خلقت نب...
۱

خلقت من در جهان یک وصله ناجور بودمن که خود راضی باین خلقت نب...

نسیم آسا ازین صحرا گذشتیمسبک رفتار و بی پروا گذشتیمبه پای کو...
۲

نسیم آسا ازین صحرا گذشتیمسبک رفتار و بی پروا گذشتیمبه پای کو...

ای چرخ فلک خرابی از کینه تستبیدادگری شیوه دیرینه تستای خاک ا...
۱

ای چرخ فلک خرابی از کینه تستبیدادگری شیوه دیرینه تستای خاک ا...

درد یک پنجره را پنجره ها میفهمندمعنی کور شدن را گره ها میفهم...
۲

درد یک پنجره را پنجره ها میفهمندمعنی کور شدن را گره ها میفهم...

من همانم که در ایام حیاتبی شما صرف نکردم اوقاتتا مرا روح و ر...
۱

من همانم که در ایام حیاتبی شما صرف نکردم اوقاتتا مرا روح و ر...